Fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługi- za­led­wie jed­na dźwignia 


fa­cet-jest naj­mniej-skom­pli­kowa­nym-urządze­niem-do obsługi-za­led­wie-jed­na-dźwignia 
manuela gretkowskafa­cetjest naj­mniejskom­pli­kowa­nymurządze­niemdo obsługiza­led­wiejed­nadźwignia fa­cet jest naj­mniejjest naj­mniej skom­pli­kowa­nymskom­pli­kowa­nym urządze­niemurządze­niem do obsługiza­led­wie jed­najed­na dźwignia fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nymjest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niemskom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługiza­led­wie jed­na dźwignia fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niemjest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługifa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługi

(...)był on Wie­czność jest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­go ludzkiego żywo­ta po drugim.Ko­lej­ne występki idą jak z płat­ka; pier­wszy jest trud­ny, skom­pli­kowa­ny, ale jeśli na­wet ohyd­ny – to i tak niezapomniany.Życie jak skom­pli­kowa­ny la­birynt, z które­go nie można wyjść, a czym da­lej, tym trudniej.Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych.Jes­teś jak ten bluszcz, który ob­serwuję ran­kiem... fas­cy­nujący i jakże skom­pli­kowa­ny... cze­kam aż spadną Two­je liście...