Fa­cet pot­rze­buje wielu ko­biet tyl­ko wte­dy, kiedy żad­na z nich nie jest nic war­ta. Można ut­ra­cić tożsa­mość, piep­rząc się na pra­wo i lewo.


fa­cet-pot­rze­buje-wielu-ko­biet-tyl­ko-wte­dy-kiedy-żad­na-z nich-nie jest nic-war­-można ut­ra­ć-toż­mość-piep­rząc ę
charles bukowskifa­cetpot­rze­bujewieluko­biettyl­kowte­dykiedyżad­naz nichnie jest nicwar­tamożna ut­ra­cićtożsa­mośćpiep­rząc sięna pra­woi lewofa­cet pot­rze­bujepot­rze­buje wieluwielu ko­bietko­biet tyl­kotyl­ko wte­dykiedy żad­nażad­na z nichz nich nie jest nicnie jest nic war­tamożna ut­ra­cić tożsa­mośćpiep­rząc się na pra­wona pra­wo i lewofa­cet pot­rze­buje wielupot­rze­buje wielu ko­bietwielu ko­biet tyl­koko­biet tyl­ko wte­dykiedy żad­na z nichżad­na z nich nie jest nicz nich nie jest nic war­tapiep­rząc się na pra­wo i lewofa­cet pot­rze­buje wielu ko­bietpot­rze­buje wielu ko­biet tyl­kowielu ko­biet tyl­ko wte­dykiedy żad­na z nich nie jest nicżad­na z nich nie jest nic war­tafa­cet pot­rze­buje wielu ko­biet tyl­kopot­rze­buje wielu ko­biet tyl­ko wte­dykiedy żad­na z nich nie jest nic war­ta

Dla naj­ważniej­szych osób w naszym życiu nie pot­rze­buje­my być bo­hate­rami ra­tujący­mi świat. Wys­tar­czy im świado­mość, że będziemy przy nich, gdy będą te­go pot­rze­bować. Z cyk­lu po­wieści Wi­tam Pa­na.. Os­tatnio się mnie Pan py­tał cze­go pot­rze­buję.. Pos­ta­nowiłam pa­nu wyznać.. Pot­rze­buję roz­mo­wy.. Dru­giej oso­by.. Ciepłego uśmiechu Per­liste­go śmiechu Je­go oczu I je­go uścis­ku.. Ka­kałka i kocyka Długiej roz­mo­wy telefonicznej I dużo śmiechu Pot­rze­buję czuć się kocha­na i być kochana Pot­rze­buję słońca, który oświet­li mój dzień i księżyca, który będzie świecił mi nocą. Pot­rze­buję Pana.. Tak, właśnie pana..Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam.... Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Ko­bieta, aby pójść do łóżka z mężczyzną, pot­rze­buje blis­kości, zaufa­nia i poczu­cia więzi. Mężczyz­na – prze­ważnie – pot­rze­buje tyl­ko miejsca.Dlacze­go sta­jemy się niewidzial­ni wte­dy, kiedy naj­bar­dziej pot­rze­buje­my po­mocy ?