Fałsz ma nies­kończoną liczbę pos­ta­ci, na­tomiast praw­da tyl­ko jedną formę istnienia.


fałsz- nies­kończoną-liczbę-pos­­-na­tomiast-praw­da-tyl­ko-jedną-formę-istnienia
jean-jacques (jan jakub) rousseaufałszma nies­kończonąliczbępos­ta­cina­tomiastpraw­datyl­kojednąformęistnieniafałsz ma nies­kończonąma nies­kończoną liczbęliczbę pos­ta­cina­tomiast praw­dapraw­da tyl­kotyl­ko jednąjedną formęformę istnieniafałsz ma nies­kończoną liczbęma nies­kończoną liczbę pos­ta­cina­tomiast praw­da tyl­kopraw­da tyl­ko jednątyl­ko jedną formęjedną formę istnieniafałsz ma nies­kończoną liczbę pos­ta­cina­tomiast praw­da tyl­ko jednąpraw­da tyl­ko jedną formętyl­ko jedną formę istnieniana­tomiast praw­da tyl­ko jedną formępraw­da tyl­ko jedną formę istnienia

A jed­nak jest Ktoś, kto ten upa­dek z nies­kończoną łagod­nością chwy­ta w swo­je dłonie.praw­da jest ut­wier­dzo­na na zawsze fałsz będzie trwać tyl­ko chwilę jak śnieg na który czekamy roz­to­pi się w końcu i tyle Praw­da nie is­tnieje! Praw­da czy Fałsz? Praw­da ma tyl­ko jedną twarz, a kłam­stwo ma ich wiele.Praw­dzi­wy człowiek dos­trzeże fałsz w oczach na­wet gdy po­witają go sze­rokim uśmiechem.PILNE! Cze­kam w nie­dzielę o 8.42 na dwor­cu PKP. Za­bierz tyl­ko uśmiech. Zamówiłam dla Nas słońce. Reszta to nies­podzian­ka. Słoiki zos­taw żonie.