Fałszy­wa miłość jest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiść.


fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-ż-praw­dzi­wa-nienawiść
apolinary despinoixfałszy­wamiłośćjest gor­szaniżpraw­dzi­wanienawiśćfałszy­wa miłośćmiłość jest gor­szajest gor­sza niżniż praw­dzi­wapraw­dzi­wa nienawiśćfałszy­wa miłość jest gor­szamiłość jest gor­sza niżjest gor­sza niż praw­dzi­waniż praw­dzi­wa nienawiśćfałszy­wa miłość jest gor­sza niżmiłość jest gor­sza niż praw­dzi­wajest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiśćfałszy­wa miłość jest gor­sza niż praw­dzi­wamiłość jest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiść

Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści czy is­tnieje fałszy­wa praw­da ? tak ! -> sza­tan ją stosuje fałszy­wa praw­da = kłam­stwo ! ow­szem, jest to: fałszy­wa Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.