Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości...


fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
blacksunfałszy­waprzy­jaźńut­wier­dzamniew prze­kona­niuże war­tocza­semstać sięiluz­jo­nistąszczerościfałszy­wa przy­jaźńprzy­jaźń ut­wier­dzaut­wier­dza mniemnie w prze­kona­niuże war­to cza­semcza­sem stać sięstać się iluz­jo­nistąiluz­jo­nistą szczerościfałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dzaprzy­jaźń ut­wier­dza mnieut­wier­dza mnie w prze­kona­niuże war­to cza­sem stać sięcza­sem stać się iluz­jo­nistąstać się iluz­jo­nistą szczerościfałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnieprzy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niuże war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistącza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerościfałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niuże war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości

Nic tak nie ut­wier­dza człowieka w prze­kona­niach jak ofic­jalne dementi.Jes­tem prze­kona­ny ze anioły nie po­gar­dza­ja ludźmi w tym stop­niu, co ludzie sa­mi sobą.Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda.cza­sem mi przechodzisz przez myśl choć dla mnie niepisany jak list niewysłany co prze­padł jak ka­mień w wodę cza­sem tak na mnie patrzysz jak­byś nie tyl­ko czy­tał z moich ust i każdym nieos­trożnym muśnięciem przy­pomi­nasz że w żyłach za­miast krwi miewam od nad­gar­stków do stóp pod­sy­cany twym spojrzeniem złoty ogień Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie...Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.