Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy.


faj­nie-byłoby-pra­cując-nad-czymś-nag­-po­wie­dzieć-do siebie- ja już-tą sy­tuację-gdzieś-widziałem- i wie­dzieć
adam małyszfaj­niebyłobypra­cującnadczymśnag­lepo­wie­dziećdo siebie ja jużtą sy­tuacjęgdzieświdziałem i wie­dziećjak całaspra­wa siępotoczyfaj­nie byłobypra­cując nadnad czymśnag­le po­wie­dziećpo­wie­dzieć do siebie ja już tą sy­tuacjętą sy­tuację gdzieśgdzieś widziałemjak cała spra­wa sięspra­wa się potoczypra­cując nad czymśnag­le po­wie­dzieć do siebie ja już tą sy­tuację gdzieśtą sy­tuację gdzieś widziałemjak cała spra­wa się potoczy

- Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert.ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma.Chcę nag­le wie­dzieć, od które­go pun­ktu mój smu­tek ma sens, a ra­dość ma swój powód. Chcę także wie­dzieć, do które­go pun­ktu wol­no mi dojść w moich nadziejach.Opo­wie­dzieć ko­muś, co sym­bol „oz­nacza”, to tak jak opo­wie­dzieć, ja­kie uczu­cie po­win­na wzbudzać w nim piosenka...