Faszysta, to ktoś z kim się nie zgadzam, ale nie będę z nim polemizował, a to na skutek mojej ignorancji - lepiej wiec go . . . kopnąć


faszysta-to-ktoś-z-kim-ę-nie-zgadzam-ale-nie-będę-z-nim-polemizował-a-to-na-skutek-mojej-ignorancji-lepiej-wiec-go-kopnąć
kolakowskifaszystatoktośkimsięniezgadzamalebędęnimpolemizowałnaskutekmojejignorancjilepiejwiecgokopnąćktoś zz kimkim sięsię nienie zgadzamale nienie będębędę zz nimnim polemizowałna skutekskutek mojejmojej ignorancjiignorancjilepiejlepiej wiecwiec gogokopnąćktoś z kimz kim siękim się niesię nie zgadzamale nie będęnie będę zbędę z nimz nim polemizowała to nana skutek mojejskutek mojej ignorancjimojej ignorancjilepiej wieclepiej wiec gowiec goktoś z kim sięz kim się niekim się nie zgadzamale nie będę znie będę z nimbędę z nim polemizowała to na skutekna skutek mojej ignorancjiskutek mojej ignorancjilepiej wiec golepiej wiec goktoś z kim się niez kim się nie zgadzamale nie będę z nimnie będę z nim polemizowała to na skutek mojejna skutek mojej ignorancjilepiej wiec go

Nie zgadzam się z tobą, ale zawsze bronił będę twego prawa do posiadania własnego zdania. -Wolter
nie-zgadzam-ę-z-tobą-ale-zawsze-bronił-będę-twego-prawa-do-posiadania-własnego-zdania
Nie zgadzam się z tobą, ale zaw­sze bro­nił będę twe­go pra­wa do po­siada­nia włas­ne­go zdania. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
nie-zgadzam ę-z tobą-ale-zaw­sze-bro­ł-będę-twe­go-pra­wa-do po­siada­nia-włas­ne­go-zdania
Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia. -Dorothy Fisher
matka-to-nie-ktoś-na-kim-można-ę-oprzeć-ale-ktoś-kto-uczy-jak-ę-obchodzić-bez-oparcia