Faszyzm jest religią; XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. - wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy.


faszyzm-jest-religią-xx-wiek-będzie-znany-w-dziejach-jako-wiek-faszyzmu-wypowiedź-po-dojściu-hitlera-do-władzy
benito mussolinifaszyzmjestreligiąxxwiekbędzieznanydziejachjakofaszyzmuwypowiedźpodojściuhitleradowładzyfaszyzm jestjest religiąxx wiekwiek będziebędzie znanyznany ww dziejachdziejach jakojako wiekwiek faszyzmuwypowiedźwypowiedź popo dojściudojściu hitlerahitlera dodo władzyfaszyzm jest religiąxx wiek będziewiek będzie znanybędzie znany wznany w dziejachw dziejach jakodziejach jako wiekjako wiek faszyzmuwypowiedź powypowiedź po dojściupo dojściu hitleradojściu hitlera dohitlera do władzyxx wiek będzie znanywiek będzie znany wbędzie znany w dziejachznany w dziejach jakow dziejach jako wiekdziejach jako wiek faszyzmuwypowiedź po dojściuwypowiedź po dojściu hitlerapo dojściu hitlera dodojściu hitlera do władzyxx wiek będzie znany wwiek będzie znany w dziejachbędzie znany w dziejach jakoznany w dziejach jako wiekw dziejach jako wiek faszyzmuwypowiedź po dojściu hitlerawypowiedź po dojściu hitlera dopo dojściu hitlera do władzy

Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.Ja­kakol­wiek by ona była, w ja­kiekol­wiek sza­ty by ją ub­ra­no, to jest zaw­sze matka.Kto nie ma ser­ca na swój wiek, te­mu się wiek we zna­ki daje.Kto nie ma serca na swój wiek, temu się wiek we znaki daje.Wiek dojrzały: wiek, w którym ciągle jeszcze jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.Wiek dojrzały: wiek, w którym jeszcze ciągle jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.