Fi­lozo­fia nicze­go nie wy­jaśnia i z nicze­go nie wy­ciąga wniosków – spra­wia je­dynie, że dos­trze­gamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. A jeśli wszys­tko jas­no widzi­my, nie ma już nic, co trze­ba by ob­jaśniać. Kto wie, może dla­tego, że to co przed na­mi jest uk­ry­te, wca­le nas nie interesuje.


fi­lozo­fia-nicze­go-nie wy­jaśnia-i z nicze­go-nie wy­ąga-wniosków- spra­wia-­dynie-że ­trze­gamy-rzeczy-które-bez-niej-mogłyby
ludwig wittgensteinfi­lozo­fianicze­gonie wy­jaśniai z nicze­gonie wy­ciągawniosków– spra­wiaje­dynieże dos­trze­gamyrzeczyktórebezniejmogłybyujśćnaszejuwadzea jeśliwszys­tkojas­nowidzi­mynie ma jużnicco trze­baby ob­jaśniaćkto wiemożedla­tegoże to co przedna­mijest uk­ry­tewca­lenasnie interesujefi­lozo­fia nicze­gonicze­go nie wy­jaśnianie wy­jaśnia i z nicze­goi z nicze­go nie wy­ciąganie wy­ciąga wnioskówwniosków – spra­wia– spra­wia je­dynieże dos­trze­gamy rzeczyktóre bezbez niejniej mogłybymogłyby ujśćujść naszejnaszej uwadzea jeśli wszys­tkowszys­tko jas­nojas­no widzi­mynie ma już nicco trze­ba by ob­jaśniaćmoże dla­tegoże to co przed na­mina­mi jest uk­ry­tewca­le nasnas nie interesujefi­lozo­fia nicze­go nie wy­jaśnianicze­go nie wy­jaśnia i z nicze­gonie wy­jaśnia i z nicze­go nie wy­ciągai z nicze­go nie wy­ciąga wnioskównie wy­ciąga wniosków – spra­wiawniosków – spra­wia je­dyniektóre bez niejbez niej mogłybyniej mogłyby ujśćmogłyby ujść naszejujść naszej uwadzea jeśli wszys­tko jas­nowszys­tko jas­no widzi­myże to co przed na­mi jest uk­ry­tewca­le nas nie interesuje

Filozofia niczego nie wyjaśnia i z niczego nie wyciąga wniosków – sprawia jedynie, że dostrzegamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. -Ludwig Wittgenstein
filozofia-niczego-nie-wyjaśnia-i-z-niczego-nie-wyciąga-wniosków-sprawia-jedynie-że-dostrzegamy-rzeczy-które-bez-niej-mogłyby-ujść-naszej
Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem. -doorka
wiele-jest na świecie-rzeczy-dla-nas-ważnych-lecz-jak często-nie ­trze­gamy-tych-naj­ważniej­szych-które-są przed-naszym-nosem
Pa­radoks ludzkich is­tot - nie dos­trze­gamy nieba, które ma­my na wy­ciągnięcie ręki, a sięga­my po nie, kiedy jest już po­za zasięgiem. -Papużka
pa­radoks-ludzkich-is­tot- nie ­trze­gamy-nieba-które-­my-na wy­ągnięcie-ręki-a ęga­my-po nie-kiedy-jest już-po­za-zasięgiem
Miłość to wszys­tko, a do wszys­tkiego nie można już nic do­dać, ani nicze­go odeń oczekiwać. -Aldona Różanek
miłość-to wszys­tko-a do wszys­tkiego-nie można-już-nic-do­dać-ani-nicze­go-odeń-oczekiwać