Fi­lozo­fia przychodzi zaw­sze za późno. Ja­ko myśl o świecie po­jawia się ona do­piero wte­dy, gdy rzeczy­wis­tość za­kończyła już swój pro­ces kształto­wania i stała się czymś gotowym.


fi­lozo­fia-przychodzi-zaw­sze-za późno-ja­ko myśl-o świecie-po­jawia ę-ona-do­piero-wte­dy-gdy-rzeczy­wis­tość-za­kończyła
georg wilhelm friedrich hegelfi­lozo­fiaprzychodzizaw­szeza późnoja­ko myślo świeciepo­jawia sięonado­pierowte­dygdyrzeczy­wis­tośćza­kończyłajużswójpro­ceskształto­waniai stała sięczymśgotowymfi­lozo­fia przychodziprzychodzi zaw­szezaw­sze za późnoja­ko myśl o świecieo świecie po­jawia siępo­jawia się onaona do­pierodo­piero wte­dygdy rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość za­kończyłaza­kończyła jużjuż swójswój pro­cespro­ces kształto­waniakształto­wania i stała sięi stała się czymśczymś gotowymfi­lozo­fia przychodzi zaw­szeprzychodzi zaw­sze za późnoja­ko myśl o świecie po­jawia sięo świecie po­jawia się onapo­jawia się ona do­pieroona do­piero wte­dygdy rzeczy­wis­tość za­kończyłarzeczy­wis­tość za­kończyła jużza­kończyła już swójjuż swój pro­cesswój pro­ces kształto­waniapro­ces kształto­wania i stała siękształto­wania i stała się czymśi stała się czymś gotowym

Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym. -Fryderyk Hegel
filozofia-przychodzi-zawsze-za-późno-jako-myśl-o-świecie-pojawia-ę-ona-dopiero-wtedy-gdy-rzeczywistość-zakończyła-już-swój-proces
Rzeczy­wis­tość nie zaw­sze jest tym, czym się wydaje. -Terry Pratchett
rzeczy­wis­tość-nie zaw­sze-jest tym-czym ę-wydaje
Rzeczy­wis­tość na ogół różni się od te­go, co się o niej mówi, a ty zaw­sze my­liłaś słowa z prawdą. -Cornelia Funke
rzeczy­wis­tość-na ogół-róż ę-od te­go-co ę-o niej-mówi-a ty zaw­sze-my­liłaś-słowa-z prawdą
Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci. -Antoni Kępiński
nie-wiado­mo-kiedy-u człowieka-pro­-doj­rze­wania ę-kończy-są ­cy-co twier­dzą-że do­piero-z chwilą-śmierci