Fi­lozo­fia za­war­ta jest w tej wiel­kiej księdze, którą ma­my przed ocza­mi - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zro­zumieć, dopóki nie poz­na­my właści­wego języ­ka i sym­bo­li, ja­kimi ją napisano.


fi­lozo­fia-za­war­-jest w tej wiel­kiej-księdze-którą-­my-przed-ocza­mi- mam-na myśli-wszechświat- ale-nie uda ę-nam-jej
galileo galilei (galileusz)fi­lozo­fiaza­war­tajest w tej wiel­kiejksiędzektórąma­myprzedocza­mi mamna myśliwszechświat alenie uda sięnamjejzro­zumiećdopókinie poz­na­mywłaści­wegojęzy­kai sym­bo­lija­kimiją napisanofi­lozo­fia za­war­taza­war­ta jest w tej wiel­kiejjest w tej wiel­kiej księdzektórą ma­myma­my przedprzed ocza­mi mam na myślina myśli wszechświat ale nie uda sięnie uda się namnam jejjej zro­zumiećdopóki nie poz­na­mynie poz­na­my właści­wegowłaści­wego języ­kajęzy­ka i sym­bo­lija­kimi ją napisanofi­lozo­fia za­war­ta jest w tej wiel­kiejza­war­ta jest w tej wiel­kiej księdzektórą ma­my przedma­my przed ocza­mi mam na myśli wszechświat ale nie uda się namnie uda się nam jejnam jej zro­zumiećdopóki nie poz­na­my właści­wegonie poz­na­my właści­wego języ­kawłaści­wego języ­ka i sym­bo­li

Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano.Czy­tać poz­wa­lam Ci we mnie jak w ot­wartej księdze. Naprawdę! Ale co z te­go jeśli nie znasz języ­ka ja­kim jest ona napisana? ...a i na zro­zumienie znaków tam za­war­tych nie poświęciłeś ani chwili Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata.Nie czu­jemy się kocha­ni, dopóki choć jed­na oso­ba na ziemi nas nie poz­na dogłębnie. Ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy nap­rawdę, a nie ta­kimi ja­kimi chcieli­byśmy być.dam Ci małą obietnicę choć zro­zumieć jej nie możesz każde niebo będzie nasze każda wo­da, po­tok, strumyk frag­ment tra­wy, żółte kwiaty gwiaz­dy, ścieżki oceany wy­cisz myśli poczuj serce - w tej formie osiągniesz najwięcej Uważamy słowo po­tocznie za cień rzeczy­wis­tości, za jej od­bi­cie. Słuszniej­sze byłoby twier­dze­nie od­wrot­ne: rzeczy­wis­tość jest cieniem słowa. Fi­lozo­fia jest właści­wie fi­lolo­gią, jest głębo­kim, twórczym ba­daniem słowa.