Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj.


film-koszto­wał-31 mi­lionów-do­larów-mając-­kie-pieniądze-mógłbym-do­konać-in­wazji-na ja­kiś-kraj
clint eastwoodfilmkoszto­wał31 mi­lionówdo­larówmającta­kiepieniądzemógłbymdo­konaćin­wazjina ja­kiśkrajfilm koszto­wałkoszto­wał 31 mi­lionów31 mi­lionów do­larówmając ta­kieta­kie pieniądzemógłbym do­konaćdo­konać in­wazjiin­wazji na ja­kiśna ja­kiś krajfilm koszto­wał 31 mi­lionówkoszto­wał 31 mi­lionów do­larówmając ta­kie pieniądzemógłbym do­konać in­wazjido­konać in­wazji na ja­kiśin­wazji na ja­kiś krajfilm koszto­wał 31 mi­lionów do­larówmógłbym do­konać in­wazji na ja­kiśdo­konać in­wazji na ja­kiś krajmógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj

Jeśli chcesz się prze­konać, ile są war­te pieniądze, to spróbuj je od ko­goś pożyczyć.Każdy kraj jest dobry i wszędzie jest dobrze, o ile się ma pieniądze w kieszeni i wesołość w sercu.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film.Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia.War­to marzyć w cza­sie do­kona­nym - to tak jak­by zarzu­cać wędkę mając już na niej rybę(tyl­ko w przy­pad­ku marzeń ma to ja­kiś sens).