Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia.


filozof-sprawdza-ę-w-filozofii-myśli-poeta-w-filozofii-wzruszenia
kostis palamasfilozofsprawdzasięfilozofiimyślipoetawzruszeniafilozof sprawdzasprawdza sięw filozofiifilozofii myślipoeta ww filozofiifilozofii wzruszeniafilozof sprawdza sięsprawdza się wsię w filozofiiw filozofii myślipoeta w filozofiiw filozofii wzruszeniafilozof sprawdza się wsprawdza się w filozofiisię w filozofii myślipoeta w filozofii wzruszeniafilozof sprawdza się w filozofiisprawdza się w filozofii myśli

To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii.To, co jest wyt­worzo­ne z for­my czys­tej myśli, a nie mocą auto­ryte­tu, tyl­ko to na­leży do filozofii.Aforyzmy są dowcipami filozofii.U początku filozofii stoi - zdziwienie.Kpić z filozofii to filozofować na prawdę.Obiek­ty­wizm to for­ma re­wanżu wo­bec filozofii.