Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym.


filozofia-przychodzi-zawsze-za-późno-jako-myśl-o-świecie-pojawia-ę-ona-dopiero-wtedy-gdy-rzeczywistość-zakończyła-już-swój-proces
fryderyk hegelfilozofiaprzychodzizawszezapóźnojakomyślświeciepojawiasięonadopierowtedygdyrzeczywistośćzakończyłajużswójproceskształtowaniastałaczymśgotowymfilozofia przychodziprzychodzi zawszezawsze zaza późnojako myślmyśl oo świecieświecie pojawiapojawia sięsię onaona dopierodopiero wtedygdy rzeczywistośćrzeczywistość zakończyłazakończyła jużjuż swójswój procesproces kształtowaniakształtowania ii stałastała sięsię czymśczymś gotowymfilozofia przychodzi zawszeprzychodzi zawsze zazawsze za późnojako myśl omyśl o świecieo świecie pojawiaświecie pojawia siępojawia się onasię ona dopieroona dopiero wtedygdy rzeczywistość zakończyłarzeczywistość zakończyła jużzakończyła już swójjuż swój processwój proces kształtowaniaproces kształtowania ikształtowania i stałai stała sięstała się czymśsię czymś gotowym

Fi­lozo­fia przychodzi zaw­sze za późno. Ja­ko myśl o świecie po­jawia się ona do­piero wte­dy, gdy rzeczy­wis­tość za­kończyła już swój pro­ces kształto­wania i stała się czymś gotowym.Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...]Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.Zgodny chór pojawia się dopiero wtedy, kiedy każdy jego uczestnik robi dokładnie swoje.Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.Bóg nigdy nie zostaje w tyle, pośród odpadków. Gdziekolwiek nasze kroki zmierzają, On zawsze pojawia się, On zawsze pojawia się przed nami, woła nas i wychodzi nam na spotkanie.