Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano.


filozofia-zawarta-jest-w-tej-wielkiej-księdze-którą-mamy-przed-oczami-mam-na-myśli-wszechświat-ale-nie-uda-ę-nam-jej-zrozumieć-dopóki-nie
galileuszfilozofiazawartajesttejwielkiejksiędzektórąmamyprzedoczamimamnamyśliwszechświatalenieudasięnamjejzrozumiećdopókipoznamywłaściwegojęzykasymbolijakiminapisanofilozofia zawartazawarta jestjest ww tejtej wielkiejwielkiej księdzektórą mamymamy przedprzed oczamioczamimammam nana myślimyśli wszechświatwszechświataleale nienie udauda sięsię namnam jejjej zrozumiećdopóki nienie poznamypoznamy właściwegowłaściwego językajęzyka ii symbolijakimi jąją napisanofilozofia zawarta jestzawarta jest wjest w tejw tej wielkiejtej wielkiej księdzektórą mamy przedmamy przed oczamiprzed oczamimam namam na myślina myśli wszechświatmyśli wszechświatale nieale nie udanie uda sięuda się namsię nam jejnam jej zrozumiećdopóki nie poznamynie poznamy właściwegopoznamy właściwego językawłaściwego języka ijęzyka i symbolijakimi ją napisano

Fi­lozo­fia za­war­ta jest w tej wiel­kiej księdze, którą ma­my przed ocza­mi - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zro­zumieć, dopóki nie poz­na­my właści­wego języ­ka i sym­bo­li, ja­kimi ją napisano.Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...Są spra­wy na tym świecie, na które nie ma­my wpływu. Cza­sem ob­wi­niamy za nie siebie z nadzieją, że w ten sposób uda nam się je zrozumieć.Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich.Zdarza się częstok­roć, że ko­bieta uk­ry­wa przed mężczyzną całą na­miętność, którą czu­je względem niego, wówczas gdy ten uda­je przed nią to, cze­go nie czuje.