Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano.


filozofia-zawarta-jest-w-tej-wielkiej-księdze-którą-mamy-przed-oczami-mam-na-myśli-wszechświat-ale-nie-uda-ę-nam-jej-zrozumieć-dopóki-nie
galileuszfilozofiazawartajesttejwielkiejksiędzektórąmamyprzedoczamimamnamyśliwszechświatalenieudasięnamjejzrozumiećdopókipoznamywłaściwegojęzykasymbolijakiminapisanofilozofia zawartazawarta jestjest ww tejtej wielkiejwielkiej księdzektórą mamymamy przedprzed oczamioczamimammam nana myślimyśli wszechświatwszechświataleale nienie udauda sięsię namnam jejjej zrozumiećdopóki nienie poznamypoznamy właściwegowłaściwego językajęzyka ii symbolijakimi jąją napisanofilozofia zawarta jestzawarta jest wjest w tejw tej wielkiejtej wielkiej księdzektórą mamy przedmamy przed oczamiprzed oczamimam namam na myślina myśli wszechświatmyśli wszechświatale nieale nie udanie uda sięuda się namsię nam jejnam jej zrozumiećdopóki nie poznamynie poznamy właściwegopoznamy właściwego językawłaściwego języka ijęzyka i symbolijakimi ją napisano

Są spra­wy na tym świecie, na które nie ma­my wpływu. Cza­sem ob­wi­niamy za nie siebie z nadzieją, że w ten sposób uda nam się je zrozumieć. -Jack Bauer
są spra­wy-na tym-świecie-na które-nie ­my-wpływu-cza­sem ob­wi­niamy-za nie siebie-z nadzieją-że w ten-sposób-uda-nam ę
Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich. -Jonathan Swift
mamy-wszyscy-dosyć-religii-aby-ę-w-jej-imieniu-nienawidzić-ale-nie-mamy-jej-dosyć-aby-kochać-jedni-drugich
Zdarza się częstok­roć, że ko­bieta uk­ry­wa przed mężczyzną całą na­miętność, którą czu­je względem niego, wówczas gdy ten uda­je przed nią to, cze­go nie czuje. -Jean de La Bruyére
zdarza ę-częstok­roć-że ko­bieta-uk­ry­wa-przed-mężczyzną-całą-na­miętność-którą-czu­-względem-niego-wówczas-gdy-ten-uda­