Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie jest podobne do gwiazd, które mają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas.


filozofowie-ustanawiają-wymyślone-prawa-i-normy-dla-utopijnych-społecznoś-ich-myślenie-jest-podobne-do-gwiazd-które-mają-ło-światła
francisfilozofowieustanawiająwymyśloneprawanormydlautopijnychspołecznościichmyśleniejestpodobnedogwiazdktóremająmałoświatłaponieważzbytoddaloneodnasfilozofowie ustanawiająustanawiają wymyślonewymyślone prawaprawa ii normynormy dladla utopijnychutopijnych społecznościich myśleniemyślenie jestjest podobnepodobne dodo gwiazdktóre mająmają małomało światłaponieważ sąsą zbytzbyt oddaloneoddalone odod nasfilozofowie ustanawiają wymyśloneustanawiają wymyślone prawawymyślone prawa iprawa i normyi normy dlanormy dla utopijnychdla utopijnych społecznościich myślenie jestmyślenie jest podobnejest podobne dopodobne do gwiazdktóre mają małomają mało światłaponieważ są zbytsą zbyt oddalonezbyt oddalone ododdalone od nas

Są pewne kobiety, które są podobne do wstęgi Ligi Honorowej. Nie pożąda się ich już więcej, ponieważ zbrudzili je pewni ludzie. -Charles Baudelaire
są-pewne-kobiety-które-są-podobne-do-wstęgi-ligi-honorowej-nie-pożąda-ę-ich-już-więcej-ponieważ-zbrudzili-pewni-ludzie
Są pewne kobiety, które są podobne do wstęgi Ligii Honorowej. Nie pożąda się ich już więcej, ponieważ zbrudzili je pewni ludzie. -Charles Baudelaire
są-pewne-kobiety-które-są-podobne-do-wstęgi-ligii-honorowej-nie-pożąda-ę-ich-już-więcej-ponieważ-zbrudzili-pewni-ludzie
Mężczyźni ustanawiają prawa, kobiety zwyczaje. -Anonim
mężczyź-ustanawiają-prawa-kobiety-zwyczaje