Flirt to czułe słówka bez tem­pe­ramen­tu. Miłość to tem­pe­rament bez czułych słówek.


flirt-to czułe-słówka-bez-tem­pe­ramen­-miłość to tem­pe­rament-bez-czułych-słówek
alfred aleksander konarflirtto czułesłówkabeztem­pe­ramen­tumiłość to tem­pe­ramentczułychsłówekflirt to czułeto czułe słówkasłówka bezbez tem­pe­ramen­tumiłość to tem­pe­rament bezbez czułychczułych słówekflirt to czułe słówkato czułe słówka bezsłówka bez tem­pe­ramen­tumiłość to tem­pe­rament bez czułychbez czułych słówekflirt to czułe słówka bezto czułe słówka bez tem­pe­ramen­tumiłość to tem­pe­rament bez czułych słówekflirt to czułe słówka bez tem­pe­ramen­tu

Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi....I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości niemoc to taka skuteczność roz­ciąga chwilę na wieczność by po­tem ją  zdewastować bez sen­su bez celu bez słowa i mer­da ogonem ra­dośnie spełniła swój psi obowiązek Bez przeszłości, gdzie jest wi­na? Bez przyszłości, gdzie jest strach? A bez wi­ny i strachu, kim jes­tem ja? Bez Ciebie nie mam po co żyć. Jes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd.