Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie.


fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie
krzysztof kąkolewskifo­tog­ra­fiasta­nowido­kumentza­nurze­nialudziw czasiefo­tog­ra­fia sta­nowista­nowi do­kumentdo­kument za­nurze­niaza­nurze­nia ludziludzi w czasiefo­tog­ra­fia sta­nowi do­kumentsta­nowi do­kument za­nurze­niado­kument za­nurze­nia ludziza­nurze­nia ludzi w czasiefo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­niasta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzido­kument za­nurze­nia ludzi w czasiefo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzista­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie

Ludzkie nie­szczęścia są jak zna­leziona fo­tog­ra­fia - obojętna dla wszys­tkich, z wyjątkiem właściciela. -Agnieszka Lisak
ludzkie-nie­szczęścia-są jak zna­leziona-fo­tog­ra­fia- obojętna-dla-wszys­tkich-z wyjątkiem-właściciela
mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą. -thrillofit
mówienie-do siebie-­mej-jest uważane-za ob­jaw-szaleństwa-tym­cza­sem-umiejętność-słucha­nia-włas­nych-słów-sta­nowi-wyz­nacznik
Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. -Ryūnosuke Akutagawa
opi­nia-pub­liczna-to lin­cz-lin­cz-zaś-zaw­sze-sta­nowi-roz­rywkę-na­wet śli-za­miast-pis­to­letem-posłużymy ę-ar­ty­kułem