Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie.


fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie
krzysztof kąkolewskifo­tog­ra­fiasta­nowido­kumentza­nurze­nialudziw czasiefo­tog­ra­fia sta­nowista­nowi do­kumentdo­kument za­nurze­niaza­nurze­nia ludziludzi w czasiefo­tog­ra­fia sta­nowi do­kumentsta­nowi do­kument za­nurze­niado­kument za­nurze­nia ludziza­nurze­nia ludzi w czasiefo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­niasta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzido­kument za­nurze­nia ludzi w czasiefo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzista­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie

Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności.Ludzkie nie­szczęścia są jak zna­leziona fo­tog­ra­fia - obojętna dla wszys­tkich, z wyjątkiem właściciela.Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą.Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie.Byłeś moim Aniołkiem. Poz­ba­wiłeś mi siebie...Mo­jego Anioła. Te­raz tyl­ko Two­je zdjęcie będzie mnie chro­nić. Fo­tog­ra­fia wy­maza­na wspom­nieniami. Wspom­nieniami o Aniołku.