Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu.


fortuna-dominuje-nad-wszystkim-pomaga-lub-przeszkadza-nie-dlatego-żeby-uczynić-zadość-prawdzie-lecz-ze-zwykłego-kaprysu
salutiofortunadominujenadwszystkimpomagalubprzeszkadzaniedlategożebyuczynićzadośćprawdzieleczzezwykłegokaprysufortuna dominujedominuje nadnad wszystkimpomaga lublub przeszkadzaprzeszkadza nienie dlategożeby uczynićuczynić zadośćzadość prawdzielecz zeze zwykłegozwykłego kaprysufortuna dominuje naddominuje nad wszystkimpomaga lub przeszkadzalub przeszkadza nieprzeszkadza nie dlategożeby uczynić zadośćuczynić zadość prawdzielecz ze zwykłegoze zwykłego kaprysufortuna dominuje nad wszystkimpomaga lub przeszkadza nielub przeszkadza nie dlategożeby uczynić zadość prawdzielecz ze zwykłego kaprysupomaga lub przeszkadza nie dlatego

Lecz ponad wszystkim błyszczeli Kasjusz i Brutus - właśnie dlatego, że ich wizerunków nie oglądano. Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie.Nie wszystkim można pomóc, powiada małoduszny i nikomu nie pomaga.Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.Z kogo się śmieją nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi to wszędzie, czego nie dopatrzą drudzy... ten ma przyszłość przed sobą.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.