Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich.


francuzi-nie-mówią-prawie-nigdy-o-swoich-żonach-lękają-ę-aby-ę-im-nie-zdarzyło-rozprawiać-o-nich-wobec-ludzi-którzy-znają-lepiej-od-nich
montesquieufrancuziniemówiąprawienigdyswoichżonachlękająsięabysięimzdarzyłorozprawiaćnichwobecludziktórzyznająlepiejodnichfrancuzi nienie mówiąmówią prawieprawie nigdynigdy oo swoichswoich żonachlękają sięaby sięsię imim nienie zdarzyłozdarzyło rozprawiaćrozprawiać oo nichnich wobecwobec ludziktórzy znająznają jeje lepiejlepiej odod nichfrancuzi nie mówiąnie mówią prawiemówią prawie nigdyprawie nigdy onigdy o swoicho swoich żonachaby się imsię im nieim nie zdarzyłonie zdarzyło rozprawiaćzdarzyło rozprawiać orozprawiać o nicho nich wobecnich wobec ludziktórzy znają jeznają je lepiejje lepiej odlepiej od nichfrancuzi nie mówią prawienie mówią prawie nigdymówią prawie nigdy oprawie nigdy o swoichnigdy o swoich żonachaby się im niesię im nie zdarzyłoim nie zdarzyło rozprawiaćnie zdarzyło rozprawiać ozdarzyło rozprawiać o nichrozprawiać o nich wobeco nich wobec ludziktórzy znają je lepiejznają je lepiej odje lepiej od nichfrancuzi nie mówią prawie nigdynie mówią prawie nigdy omówią prawie nigdy o swoichprawie nigdy o swoich żonachaby się im nie zdarzyłosię im nie zdarzyło rozprawiaćim nie zdarzyło rozprawiać onie zdarzyło rozprawiać o nichzdarzyło rozprawiać o nich wobecrozprawiać o nich wobec ludziktórzy znają je lepiej odznają je lepiej od nich

Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi.Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby.Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło.Nie narze­kam na ludzi, lecz na tych, którzy się pod nich podszywają.Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi.