Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy odwrotnie.


fun­da­men­talna-za­sada-rządząca-wszechświatem-przyczy­ny-występują-przed-skut­ka­mi-nig­dy-odwrotnie
stephen hawkingfun­da­men­talnaza­sadarządzącawszechświatemprzyczy­nywystępująprzedskut­ka­minig­dyodwrotniefun­da­men­talna za­sadaza­sada rządzącarządząca wszechświatemprzyczy­ny występująwystępują przedprzed skut­ka­minig­dy odwrotniefun­da­men­talna za­sada rządzącaza­sada rządząca wszechświatemprzyczy­ny występują przedwystępują przed skut­ka­mifun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatemprzyczy­ny występują przed skut­ka­mi

Nie osiągnąłem zro­zumienia fun­da­men­talnych praw rządzących Wszechświatem dzięki rac­jo­nal­ne­mu rozumowi.Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia.Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.Cię rozkochałem Sak­ra­men­talna znowu Trójkąt otwarty ''Bez wiary potężny fun­da­ment nie pow­sta­nie. Bez so­lid­ne­go fun­da­men­tu wszys­tko się rozpadnie'' Wasąg Damian Do­magasz się myśle­nia przyczy­nowo-skut­ko­wego za wszelką cenę, po­nieważ nie umiesz roz­gryźć różnych zja­wisk, przy­pisu­jesz im źródła boskie.