FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - OBYCZAJOWY Nad Wisłą często się zdarza Mat­ka pro­si kominiarza By nas­to­let­niej córze Od­szpun­cił w rurze On ma tu sta­tut do­rosłości szafarza 


fyr­fle­ryk-ko­miniar­sko- obyczajowy-nad-wisłą-często ę-zdarza-mat­ka-pro­-kominiarza-by-nas­to­let­niej-córze-od­szpun­ł
fyrflefyr­fle­rykko­miniar­sko obyczajowynadwisłączęsto sięzdarzamat­kapro­sikominiarzabynas­to­let­niejcórzeod­szpun­ciłw rurzeonma tu sta­tutdo­rosłościszafarza fyr­fle­ryk ko­miniar­sko obyczajowy nadnad wisłąwisłą często sięczęsto się zdarzazdarza mat­kamat­ka pro­sipro­si kominiarzakominiarza byby nas­to­let­niejnas­to­let­niej córzecórze od­szpun­ciłod­szpun­cił w rurzew rurze onon ma tu sta­tutma tu sta­tut do­rosłoścido­rosłości szafarza  obyczajowy nad wisłąnad wisłą często sięwisłą często się zdarzaczęsto się zdarza mat­kazdarza mat­ka pro­simat­ka pro­si kominiarzapro­si kominiarza bykominiarza by nas­to­let­niejby nas­to­let­niej córzenas­to­let­niej córze od­szpun­ciłcórze od­szpun­cił w rurzeod­szpun­cił w rurze onw rurze on ma tu sta­tuton ma tu sta­tut do­rosłościma tu sta­tut do­rosłości szafarza 

FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - EDU­KACYJ­NO - GINEKOLOGICZNY W Na­mysłowie często się zdarza Że mat­ka pro­si kominiarza Mam nas­to­let­nią córę Przet­kaj jej rurę On od Sac­rum ma im­pri­matur Pro­fanum szafarza Fyr­fle­ryk farmceutyczno-światopoglądowo-erotyczny Ot i ja w Pol­szcze mu­siała dożyć, Że w strachu muszę ze sta­rym chędożyć! Far­ma­ceuta z klauzulą na sumieniu Ni myśli o ma­cicy mej zabezpieczeniu! To i sta­ry mu­sisz na wzgórku skrzek złożyć! FYR­FLE­RYK POSZU­KUJĄCY ŹRÓDEŁ LOB­BY GE­JOW­SKIEGO W WATYKANIE W pew­nej nad­wiślańskiej wsi Wi­kary ob­ciągał mi Ja mu proboszczowałem Sam bis­ku­powi dawałem Dziś wszys­cy w Wa­tyka­nie my FYR­FLE­RYK O POSZU­KIWA­NIU WE­NY MUZ... Nad prasłowiańską rzeką Drwęcą Poeci przy­rodze­niem wenę nęcą Zaś seks z Iowa mulatką Im poez­ji matką A i Duch Święty darzy tym odszczepieńcom Pa­da deszcz ale o deszczu pi­sać nie wy­pada to są prze­cież tyl­ko łzy Na­tury Mat­ki . Plot­karka fa­natyczka mogłaby po raz ko­lej­ny pie­chotą powędro­wać do ra­ju sko­jarzeń , bo­wiem choćby na pozór tyl­ko niewin­na cieka­wość bar­dzo często sta­je się tym pier­wszym schod­kiem pro­wadzącym nas do piekła nadinterpretacji FYR­FLE­RYK WOŁAJĄCY NA PUSZCZY W za­kutym pa­rafiańszczyzną łbie Uczu­cie ob­ra­ziło się Lecz mądry człek Wy­nalazł lek Czechu od re­ligii dys­tansuj się