FYR­FLE­RYK OKOŁO WIELKANOCNY Oneg­daj po świętej górze Grabarce Biegał na­gi pop ale w kominiarce Pątniczka z Jemielianki Ob­cięła mu pisanki Była zde­gus­to­wana - nie był Apol­li­nem ni Marsem 


fyr­fle­ryk-okoŁo-wielkanocny-oneg­daj-po świętej-górze-grabarce-biegał-na­gi-pop-ale-w kominiarce-pątniczka-z jemielianki-ob­ęła
fyrflefyr­fle­rykokoŁowielkanocnyoneg­dajpo świętejgórzegrabarcebiegałna­gipopalew kominiarcepątniczkaz jemieliankiob­cięłamu pisankibyłazde­gus­to­wana nie byłapol­li­nemni marsem fyr­fle­ryk okoŁookoŁo wielkanocnywielkanocny oneg­dajoneg­daj po świętejpo świętej górzegórze grabarcegrabarce biegałbiegał na­gina­gi poppop aleale w kominiarcew kominiarce pątniczkapątniczka z jemieliankiz jemielianki ob­cięłaob­cięła mu pisankimu pisanki byłabyła zde­gus­to­wana nie był apol­li­nemapol­li­nem ni marsem fyr­fle­ryk okoŁo wielkanocnyokoŁo wielkanocny oneg­dajwielkanocny oneg­daj po świętejoneg­daj po świętej górzepo świętej górze grabarcegórze grabarce biegałgrabarce biegał na­gibiegał na­gi popna­gi pop alepop ale w kominiarceale w kominiarce pątniczkaw kominiarce pątniczka z jemieliankipątniczka z jemielianki ob­cięłaz jemielianki ob­cięła mu pisankiob­cięła mu pisanki byłamu pisanki była zde­gus­to­wana nie był apol­li­nem ni marsem 

FYR­FLE­RYK Z OR­GA­NIZAC­JI POZARZĄDOWYCH Cwa­ne les­bijki z Radzewic Założyły klub dziewic Pe­nis ich się nie ima To cno­ta trzyma Za ni­mi tak kom­bi­nują les­by ze Skierniewic  -fyrfle
fyr­fle­ryk-z or­ga­nizac­ji-pozarzĄdowych-cwa­ne-­bijki-z radzewic-założyły-klub-dziewic-pe­nis-ich ę-nie ima-to-cno­-trzyma-za
FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - OBYCZAJOWY Nad Wisłą często się zdarza Mat­ka pro­si kominiarza By nas­to­let­niej córze Od­szpun­cił w rurze On ma tu sta­tut do­rosłości szafarza  -fyrfle
fyr­fle­ryk-ko­miniar­sko- obyczajowy-nad-wisłą-często ę-zdarza-mat­ka-pro­-kominiarza-by-nas­to­let­niej-córze-od­szpun­ł