FYR­FLE­RYK UTW Ko­bieta i mężczyz­na to stworze­nia seksualne Pot­ra­fiący pójść w har­ce całkiem nie banalne Tak roz­pra­wiał Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku Kwiat Aż zmienił się im gust i lep­szym stał codzien­ny świat Bo nie szo­kują a lu­bują ich wa­riac­je oral­no - analne 


fyr­fle­ryk-utw-ko­bieta-i mężczyz­na-to stworze­nia-seksualne-pot­ra­fiący-pójść-w har­-całkiem-nie banalne-tak-roz­pra­wiał
fyrflefyr­fle­rykutwko­bietai mężczyz­nato stworze­niaseksualnepot­ra­fiącypójśćw har­cecałkiemnie banalnetakroz­pra­wiałuni­wer­sy­tetutrze­ciegowiekukwiatzmienił sięim gusti lep­szymstałcodzien­nyświatbonie szo­kująa lu­bująichwa­riac­jeoral­no analne fyr­fle­ryk utwutw ko­bietako­bieta i mężczyz­nai mężczyz­na to stworze­niato stworze­nia seksualneseksualne pot­ra­fiącypot­ra­fiący pójśćpójść w har­cew har­ce całkiemcałkiem nie banalnenie banalne taktak roz­pra­wiałroz­pra­wiał uni­wer­sy­tetuuni­wer­sy­tetu trze­ciegotrze­ciego wiekuwieku kwiatkwiat ażaż zmienił sięzmienił się im gustim gust i lep­szymi lep­szym stałstał codzien­nycodzien­ny światświat bobo nie szo­kująnie szo­kują a lu­bująa lu­bują ichich wa­riac­jefyr­fle­ryk utw ko­bietautw ko­bieta i mężczyz­nako­bieta i mężczyz­na to stworze­niai mężczyz­na to stworze­nia seksualneto stworze­nia seksualne pot­ra­fiącyseksualne pot­ra­fiący pójśćpot­ra­fiący pójść w har­cepójść w har­ce całkiemw har­ce całkiem nie banalnecałkiem nie banalne taknie banalne tak roz­pra­wiałtak roz­pra­wiał uni­wer­sy­teturoz­pra­wiał uni­wer­sy­tetu trze­ciegouni­wer­sy­tetu trze­ciego wiekutrze­ciego wieku kwiatwieku kwiat ażkwiat aż zmienił sięaż zmienił się im gustzmienił się im gust i lep­szymim gust i lep­szym stałi lep­szym stał codzien­nystał codzien­ny światcodzien­ny świat boświat bo nie szo­kująbo nie szo­kują a lu­bująnie szo­kują a lu­bują icha lu­bują ich wa­riac­jeich wa­riac­je oral­no

FYR­FLE­RYK Z OR­GA­NIZAC­JI POZARZĄDOWYCH Cwa­ne les­bijki z Radzewic Założyły klub dziewic Pe­nis ich się nie ima To cno­ta trzyma Za ni­mi tak kom­bi­nują les­by ze Skierniewic  -fyrfle
fyr­fle­ryk-z or­ga­nizac­ji-pozarzĄdowych-cwa­ne-­bijki-z radzewic-założyły-klub-dziewic-pe­nis-ich ę-nie ima-to-cno­-trzyma-za