FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi 


fyr­fle­ryk-wieku-Średniego-mi­mo-wieku-pier­wszych-zmar­szczek-i nieraz-trwogi-gdy-dzień-i noc-dzieci-i wnu­ki-kują-jak rogi-ty-twar­do
fyrflefyr­fle­rykwiekuŚredniegomi­mowiekupier­wszychzmar­szczeki nieraztrwogigdydzieńi nocdziecii wnu­kikująjak rogitytwar­dostąpasznie do­puszczaszdo zamętuwciążz ape­tytema bezwstrętuener­giczniena pa­gonywin­du­jesznogi fyr­fle­ryk wiekuwieku ŚredniegoŚredniego mi­momi­mo wiekupier­wszych zmar­szczekzmar­szczek i nierazi nieraz trwogitrwogi gdygdy dzieńdzień i noci noc dziecidzieci i wnu­kii wnu­ki kująkują jak rogijak rogi tyty twar­dotwar­do stąpaszstąpasz nie do­puszczasznie do­puszczasz do zamętudo zamętu ii wciążwciąż z ape­tytemz ape­tytem a beza bez wstrętuwstrętu ener­gicznieener­gicznie na pa­gonyna pa­gony win­du­jeszwin­du­jesz nogi fyr­fle­ryk wieku Średniegowieku Średniego mi­moŚredniego mi­mo wiekupier­wszych zmar­szczek i nierazzmar­szczek i nieraz trwogii nieraz trwogi gdytrwogi gdy dzieńgdy dzień i nocdzień i noc dziecii noc dzieci i wnu­kidzieci i wnu­ki kująi wnu­ki kują jak rogikują jak rogi tyjak rogi ty twar­doty twar­do stąpasztwar­do stąpasz nie do­puszczaszstąpasz nie do­puszczasz do zamętunie do­puszczasz do zamętu ido zamętu i wciążi wciąż z ape­tytemwciąż z ape­tytem a bezz ape­tytem a bez wstrętua bez wstrętu ener­giczniewstrętu ener­gicznie na pa­gonyener­gicznie na pa­gony win­du­jeszna pa­gony win­du­jesz nogi 

FYR­FLE­RYK UTW Ko­bieta i mężczyz­na to stworze­nia seksualne Pot­ra­fiący pójść w har­ce całkiem nie banalne Tak roz­pra­wiał Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku Kwiat Aż zmienił się im gust i lep­szym stał codzien­ny świat Bo nie szo­kują a lu­bują ich wa­riac­je oral­no - analne Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia.FYR­FLE­RYK ZE ŚCIEŻKI KARIERY Więc słyszała bel­lissi­ma i łania gdy drwi­li klempa Z dumą myślała gdy ją chędożyli - muszę być ja Ma­rylin piękna Uda na FAŁ, biust XXL oto me­go lo­su atrybuty Oręż ka­riery przez z kierow­nic­twem w su­mie smaczne ksiuty A oni? Wciąż ją dy­mają, bo pus­ta, chętna i tempa FYR­FLE­RYK KRZYŻACY (z nig­dy nie na­pisa­nego cyk­lu FYR­FLE­RYK EDUKACYJNY Dziewicza i młoda z Biela­wy protetyczka Ra­da była sku­mać co to wtyczka Jej chłopak się nie obrażał Gdy dogłębnie wiedzę wdrażał Ona już ta­ka ob­ku­ta że pra­wie seksocholiczka FYR­FLE­RYK Z GOL­GO­TY BESKIDÓW Dow­no ty­mu na wir­chu Matysce, Łopłaki­wało wione­cek dziwcze. Łzy jak mod­litwę ofiaro­wała Bogu, Z nich wy­ras­tały krze­wy róży, głogu,... Na osłodę wte­dy nie mogła liczyć na złotych pięćset