FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał 


fyr­fle­ryk-z nauk-osho-małgo­sia-przyz­wo­liła-więc-jaś-nie zwlekał-pieśł-całował-dźgał-i nawlekał-ona-wyob­rażała-so­bie
fyrflefyr­fle­rykz naukoshomałgo­siaprzyz­wo­liławięcjaśnie zwlekałpieściłcałowałdźgałi nawlekałonawyob­rażałaso­biewspólneszczytowaniegdzieśna nie od­ległymod łóżkadywaniewstrzy­mywałilemógłaledy­wanunie doczekał fyr­fle­ryk z naukz nauk oshoosho małgo­siamałgo­sia przyz­wo­liłaprzyz­wo­liła więcwięc jaśjaś nie zwlekałnie zwlekał pieściłpieścił całowałcałował dźgałdźgał i nawlekałi nawlekał onaona wyob­rażaławyob­rażała so­bieso­bie wspólnewspólne szczytowanieszczytowanie gdzieśgdzieś na nie od­ległymna nie od­ległym od łóżkaod łóżka dywaniedywanie jaśjaś wstrzy­mywałwstrzy­mywał ileile mógłmógł aleale dy­wanudy­wanu nie doczekał fyr­fle­ryk z nauk oshoz nauk osho małgo­siaosho małgo­sia przyz­wo­liłamałgo­sia przyz­wo­liła więcprzyz­wo­liła więc jaświęc jaś nie zwlekałjaś nie zwlekał pieściłnie zwlekał pieścił całowałpieścił całował dźgałcałował dźgał i nawlekałdźgał i nawlekał onai nawlekał ona wyob­rażałaona wyob­rażała so­biewyob­rażała so­bie wspólneso­bie wspólne szczytowaniewspólne szczytowanie gdzieśszczytowanie gdzieś na nie od­ległymgdzieś na nie od­ległym od łóżkana nie od­ległym od łóżka dywanieod łóżka dywanie jaśdywanie jaś wstrzy­mywałjaś wstrzy­mywał ilewstrzy­mywał ile mógłile mógł alemógł ale dy­wanuale dy­wanu nie doczekał 

FYR­FLE­RYK EDUKACYJNY Dziewicza i młoda z Biela­wy protetyczka Ra­da była sku­mać co to wtyczka Jej chłopak się nie obrażał Gdy dogłębnie wiedzę wdrażał Ona już ta­ka ob­ku­ta że pra­wie seksocholiczka Jaś wędrow­niczek Znów dziś spot­kał mnie On wie jak ukoić Jak odeg­nać myśli złe Jaś wędrowniczek Ba­wić dziś się chce On zna mnie najlepiej Wie co lu­bię, cze­go nie Jaś wędrowniczek Opo­wiada ciągle mi Jak ko­loro­wo z nim Mogę w życie iść Jaś wędrowniczek Już ucieka stąd Zos­ta­wiając w głowie tylko Myśl, że był to błąd...FYR­FLE­RYK OKOŁO WIELKANOCNY Oneg­daj po świętej górze Grabarce Biegał na­gi pop ale w kominiarce Pątniczka z Jemielianki Ob­cięła mu pisanki Była zde­gus­to­wana - nie był Apol­li­nem ni Marsem FYR­FLE­RYK FORMACYJNY W Pol­sce trzy ki­lo­met­ry za Gołda­pią Sta­re pan­ny ile chcesz po przy­rodze­niu dra­pią Euro­pej­ska Unia już pod­niosła lar­mo Bo wbrew dy­rek­ty­wom - za dar­mo Cud trwa pod­ra­pa­ni tracą bez­dech i nie chra­pią Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu.Mo­ja miłość jest praw­dzi­wa więc poz­wo­liła bym abyś był szczęśli­wy z inną, ale jes­tem też ko­bietą więc nie dałabym wam o so­bie za­pom­nieć ....