FYR­FLRYK KALISKI To była miłość cud­na kaliska Te­raz to ret­rospek­cji rozlewiska Jak w Ka­nie w cud mnie zmieniałaś Roz­kosz wręcz przelewałaś Ob­fi­tość jak chińskiemu ro­bot­ni­kowi - ryżu podwójna miska 


fyr­flryk-kaliski-to-była-miłość-cud­na-kaliska-te­raz-to ret­rospek­cji-rozlewiska-jak-w ka­nie-w cud-mnie-zmieniałaś-roz­kosz-wręcz
fyrflefyr­flrykkaliskitobyłamiłośćcud­nakaliskate­razto ret­rospek­cjirozlewiskajakw ka­niew cudmniezmieniałaśroz­koszwręczprzelewałaśob­fi­tośćjak chińskiemuro­bot­ni­kowi ryżupodwójnamiska fyr­flryk kaliskibyła miłośćmiłość cud­nacud­na kaliskakaliska te­razte­raz to ret­rospek­cjito ret­rospek­cji rozlewiskarozlewiska jakjak w ka­niew ka­nie w cudw cud mniemnie zmieniałaśzmieniałaś roz­koszroz­kosz wręczwręcz przelewałaśprzelewałaś ob­fi­tośćob­fi­tość jak chińskiemujak chińskiemu ro­bot­ni­kowi ryżu podwójnapodwójna miska kaliski to byłabyła miłość cud­namiłość cud­na kaliskacud­na kaliska te­razkaliska te­raz to ret­rospek­cjite­raz to ret­rospek­cji rozlewiskato ret­rospek­cji rozlewiska jakrozlewiska jak w ka­niejak w ka­nie w cudw ka­nie w cud mniew cud mnie zmieniałaśmnie zmieniałaś roz­koszzmieniałaś roz­kosz wręczroz­kosz wręcz przelewałaśwręcz przelewałaś ob­fi­tośćprzelewałaś ob­fi­tość jak chińskiemuob­fi­tość jak chińskiemu ro­bot­ni­kowi ryżu podwójna miska 

Niczym pąki róż Każda miłość roz­wi­ja Cud- masz świat u stóp K.A.Sz. 04.09.2015r.Ach, jak cud­nie pachnie lipa, z jej kwiatów są le­ki i wywary. Kiedyś cza­row­ni­ce klękały pod lipą, czy­niły czary. Li­pa jest tak rozłożysta, że ko­nara­mi roz­pycha powietrze. Jej za­pach nad po­lami uno­si się słodko, jak wo­nie łąki skoszo­nej - na wietrze. ® by Mrs Vercetti ty­le się naczyniła, raz miską, to li­te­ratką była, na nic wy­siłki, staranie, pod stołem było rozdanie Po­całunków pył kwiatowy Do­tyk jak­by motylowy Roz­kosz ciała jest im znana Ta­ka miłość Była cytrynko Kwaśna żółciutka Pięknie wykwitłaś Na mych ogródkach Lecz cien­ka twa skórka Nie zniosła świata Gdy spadłaś przedwcześnie Z mo­jego krzaka A trus­ka­weczki słod­kie jak miód Jem i się krzywię Ta­ki to cud Że więcej słodyczy cyt­rynka miała Lecz zos­tać w ogródku nig­dy nie chciała Miłość to cud, który zawsze może się zdarzyć.