Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość.


góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
bystry.76górydos­tar­czająmi cho­ciażna kil­kadnidob­rychwi­dokówna przyszłośćgóry dos­tar­czajądos­tar­czają mi cho­ciażmi cho­ciaż na kil­kana kil­ka dnidob­rych wi­dokówwi­doków na przyszłośćgóry dos­tar­czają mi cho­ciażdos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­kami cho­ciaż na kil­ka dnidob­rych wi­doków na przyszłośćgóry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­kados­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dnigóry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni

Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle
kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Żyra­fa-jest głup­sza-od psa-cho­ciaż-pat­rzy-na niego-z góry-lesław-nowara 
Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda. -Maksym Gorki
cho­ciaż-kłam­stwo-jeszcze-is­tnieje- ­ko­nali ę-tyl­ko-prawda