Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość.


góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
bystry.76górydos­tar­czająmi cho­ciażna kil­kadnidob­rychwi­dokówna przyszłośćgóry dos­tar­czajądos­tar­czają mi cho­ciażmi cho­ciaż na kil­kana kil­ka dnidob­rych wi­dokówwi­doków na przyszłośćgóry dos­tar­czają mi cho­ciażdos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­kami cho­ciaż na kil­ka dnidob­rych wi­doków na przyszłośćgóry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­kados­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dnigóry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni

Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół.- Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze...I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda.