gęste włosy do pasa po kręgosłupie spływają każdy wpomnieniem o To­bie pachnie a jes­li kiedyś wypadną? 


gęste-włosy-do-pasa-po-kręgosłupie-spływają-każdy-wpomnieniem-o-to­bie-pachnie-a-jes­li-kiedyś-wypadną 
angel des penseursgęstewłosydopasapokręgosłupiespływająkażdywpomnieniemto­biepachniejes­likiedyśwypadną gęste włosywłosy dodo pasapasa popo kręgosłupiekręgosłupie spływająspływają każdykażdy wpomnieniemwpomnieniem oo to­bieto­bie pachniejes­li kiedyśgęste włosy dowłosy do pasado pasa popasa po kręgosłupiepo kręgosłupie spływająkręgosłupie spływają każdyspływają każdy wpomnieniemkażdy wpomnieniem owpomnieniem o to­bieo to­bie pachniepachnie a jes­lia jes­li kiedyśgęste włosy do pasawłosy do pasa podo pasa po kręgosłupiepasa po kręgosłupie spływająpo kręgosłupie spływają każdykręgosłupie spływają każdy wpomnieniemspływają każdy wpomnieniem okażdy wpomnieniem o to­biewpomnieniem o to­bie pachnieto­bie pachnie a jes­lipachnie a jes­li kiedyśgęste włosy do pasa powłosy do pasa po kręgosłupiedo pasa po kręgosłupie spływająpasa po kręgosłupie spływają każdypo kręgosłupie spływają każdy wpomnieniemkręgosłupie spływają każdy wpomnieniem ospływają każdy wpomnieniem o to­biekażdy wpomnieniem o to­bie pachnieo to­bie pachnie a jes­lito­bie pachnie a jes­li kiedyś

Kiedyś zna­jomi, te­raz hi­pok­ry­ci, każdy z nich za ple­cami ro­bi To­bie niezły wycisk.No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa.Żyj tak, aby każdy poz­na­ny człowiek po­myślał so­bie, że jes­teś spełnieniem je­go marzeń! ;) Que no sabemos lo que nos pasa: eso es lo que nos pasa.  - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Kiedyś by­liśmy so­bie tak bliscy. A dziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­to w oczy....