Głębo­ka, praw­dzi­wa miłość mu­si rosnąć i się rozwijać.


głębo­ka-praw­dzi­wa-miłość-mu­-rosnąć-i ę-rozwijać
lisa seegłębo­kapraw­dzi­wamiłośćmu­sirosnąći sięrozwijaćpraw­dzi­wa miłośćmiłość mu­simu­si rosnąćrosnąć i sięi się rozwijaćpraw­dzi­wa miłość mu­simiłość mu­si rosnąćmu­si rosnąć i sięrosnąć i się rozwijaćpraw­dzi­wa miłość mu­si rosnąćmiłość mu­si rosnąć i sięmu­si rosnąć i się rozwijaćpraw­dzi­wa miłość mu­si rosnąć i sięmiłość mu­si rosnąć i się rozwijać

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary.