głas­kaj po­wieki przy­dymione Twoim spoj­rze­niem głas­kaj kąci­ki warg cze­kające na Two­je głas­kaj przes­trzeń między 3 a 4 żebrem, która pa­mięta Twój palec głas­kaj lędźwie le­we, sprag­nione Twych zim­nych dłoni głas­kaj duszę mą skrytą głębo­ko pod Twoją 


głas­kaj-po­wieki-przy­dymione-twoim-spoj­rze­niem-głas­kaj-ką­ki-warg-cze­kają-na two­-głas­kaj-przes­trzeń-między
minutowagłas­kajpo­wiekiprzy­dymionetwoimspoj­rze­niemkąci­kiwargcze­kającena two­jeprzes­trzeńmiędzy3 a 4 żebremktórapa­miętatwójpaleclędźwiele­wesprag­nionetwychzim­nychdłoniduszęmą skrytągłębo­kopodtwoją głas­kaj po­wiekipo­wieki przy­dymioneprzy­dymione twoimtwoim spoj­rze­niemspoj­rze­niem głas­kajgłas­kaj kąci­kikąci­ki wargwarg cze­kającecze­kające na two­jena two­je głas­kajgłas­kaj przes­trzeńprzes­trzeń międzymiędzy 3 a 4 żebremktóra pa­miętapa­mięta twójtwój palecpalec głas­kajgłas­kaj lędźwielędźwie le­wesprag­nione twychtwych zim­nychzim­nych dłonidłoni głas­kajgłas­kaj duszęduszę mą skrytąmą skrytą głębo­kogłębo­ko podpod twoją głas­kaj po­wieki przy­dymionepo­wieki przy­dymione twoimprzy­dymione twoim spoj­rze­niemtwoim spoj­rze­niem głas­kajspoj­rze­niem głas­kaj kąci­kigłas­kaj kąci­ki wargkąci­ki warg cze­kającewarg cze­kające na two­jecze­kające na two­je głas­kajna two­je głas­kaj przes­trzeńgłas­kaj przes­trzeń międzyprzes­trzeń między 3 a 4 żebremktóra pa­mięta twójpa­mięta twój palectwój palec głas­kajpalec głas­kaj lędźwiegłas­kaj lędźwie le­wesprag­nione twych zim­nychtwych zim­nych dłonizim­nych dłoni głas­kajdłoni głas­kaj duszęgłas­kaj duszę mą skrytąduszę mą skrytą głębo­komą skrytą głębo­ko podgłębo­ko pod twoją 

Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj.Bóg stworzył ko­ta, żeby człowiek mógł głas­kać tygrysa.Nie cze­kaj, aż życie ci coś przy­niesie. Sam działaj i na­dawaj mu sens. Inaczej to błędne oczekiwanie.Uni­kaj skarżące­go się na brak cza­su, chce ci zab­rać twój.Nie szu­kaj Bo­ga w zaświatach. On jest przy tobie.Jeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło, cze­kaj aż sa­mo wróci ...