Głup­cy są ge­nial­ni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie prze­widzi swym ro­zumem, co ich głupo­ta wymyśli.


głup­cy-są ge­nial­-w niedorzecznościach-Żaden mędrzec-nie prze­widzi-swym-ro­zumem-co ich-głupo­-wymyśli
jan fedorowiczgłup­cysą ge­nial­niw niedorzecznościachaden mędrzecnie prze­widziswymro­zumemco ichgłupo­tawymyśligłup­cy są ge­nial­nisą ge­nial­ni w niedorzecznościachŻaden mędrzec nie prze­widzinie prze­widzi swymswym ro­zumemco ich głupo­tagłupo­ta wymyśligłup­cy są ge­nial­ni w niedorzecznościachŻaden mędrzec nie prze­widzi swymnie prze­widzi swym ro­zumemco ich głupo­ta wymyśliŻaden mędrzec nie prze­widzi swym ro­zumem

Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli.Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie.Żaden ustrój nie wymyśli takiej udręki dla człowieka, na jaką się skaże człowiek ambitny.Ge­nial­ność ma gra­nice, głupo­ta jest bezgraniczna.Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota.Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec.