Głupi ten, kto myśli, że życie jest krótkie. Jest ta­kie, gdyż ludzie skrócają je so­bie swoim zapomnieniem.


głupi-ten-kto-myśli-że życie-jest krótkie-jest ­kie-gdyż-ludzie-skrócają- so­bie-swoim-zapomnieniem
pan Życiegłupitenktomyśliże życiejest krótkiejest ta­kiegdyżludzieskrócająje so­bieswoimzapomnieniemgłupi tenkto myśliże życie jest krótkiegdyż ludzieludzie skrócająskrócają je so­bieje so­bie swoimswoim zapomnieniemgdyż ludzie skrócająludzie skrócają je so­bieskrócają je so­bie swoimje so­bie swoim zapomnieniemgdyż ludzie skrócają je so­bieludzie skrócają je so­bie swoimskrócają je so­bie swoim zapomnieniemgdyż ludzie skrócają je so­bie swoimludzie skrócają je so­bie swoim zapomnieniem

Zysk jest dla fir­my tym, czym pożywienie dla or­ga­niz­mu. Jest ko­nie­cznością, ale ko­nie­czność nie mu­si być ce­lem. Kto nie je – umiera. Ale kto żyje, aby jeść, ten ma życie krótkie i ubo­gie. Z fir­ma­mi jest podobnie.Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaKto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!