Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli.


głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
wincenty ignacy marewiczgłupitoktórynaowocpatrząjakwysokowisiniemyśliktóry nana owocowoc patrząjak wysokowysoko wisinie myśliktóry na owocna owoc patrząa jak wysokojak wysoko wisiktóry na owoc patrząa jak wysoko wisi

Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli.Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój.Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki.Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko.Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać.Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał.