Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi.


głupiec-świado­my-swo­jej-głupo­ty-nie jest zaw­sze-głupi
jerzy drobnikgłupiecświado­myswo­jejgłupo­tynie jest zaw­szegłupiświado­my swo­jejswo­jej głupo­tynie jest zaw­sze głupiświado­my swo­jej głupo­ty

Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać.Głupo­ta nie zaw­sze czy­ni złym, złość zaw­sze czy­ni głupim.Głupiec ma tę prze­wagę, że jest zaw­sze pew­ny siebie.Głupo­ta jest zaw­sze wys­tar­czająca, mądrość nigdy.To co ro­bię jest niemal niszo­we. Nie liczę, że nag­le wy­walę hit na miarę Bud­ki Suf­le­ra, wiem, że to jest niemożli­we. Nie mam umiejętności ko­muni­kowa­nia się z tak sze­roką pub­licznością. Z tym trze­ba się raz na zaw­sze po­godzić i trak­to­wać to ja­ko spe­cyfikę swo­jej pracy.Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.