Głupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej - nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania o zgodę! 


głupo­- też-pra­wo-do swo­body-sek­sual­nej- nie piep­rzcie-jej-ągle-bez-py­tania-o zgodę 
aforystokratagłupo­tama teżpra­wodo swo­bodysek­sual­nej nie piep­rzciejejciąglebezpy­taniao zgodę głupo­ta ma teżma też pra­wopra­wo do swo­bodydo swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jejjej ciągleciągle bezbez py­taniagłupo­ta ma też pra­woma też pra­wo do swo­bodypra­wo do swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jej ciąglejej ciągle bezciągle bez py­taniagłupo­ta ma też pra­wo do swo­bodyma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jej ciągle bezjej ciągle bez py­taniagłupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania

Spoj­rzałam jej w oczy a ona zgwałciła mnie swoim spojrzeniem. W jed­nej chwili owładnęło mną sek­sual­ne podniecenie. Nig­dy nie ubolewałam nad tym, że jes­tem lesbą. Wi­dać było po niej, że ona też nie, na pewno.Myślałam, że trochę swo­body w związku nas ura­tuje. Nie wie­działam, że ro­zumiemy swo­bodę inaczej...Akt sek­sual­ny można za­liczyć do ty­pu reak­cji wybuchowych.Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia.Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi.Mo­ja żona jest obiek­tem sek­sual­nym. Za każdym ra­zem, gdy proszę o seks, ma obiekcje.