Głupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej - nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania o zgodę! 


głupo­- też-pra­wo-do swo­body-sek­sual­nej- nie piep­rzcie-jej-ągle-bez-py­tania-o zgodę 
aforystokratagłupo­tama teżpra­wodo swo­bodysek­sual­nej nie piep­rzciejejciąglebezpy­taniao zgodę głupo­ta ma teżma też pra­wopra­wo do swo­bodydo swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jejjej ciągleciągle bezbez py­taniagłupo­ta ma też pra­woma też pra­wo do swo­bodypra­wo do swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jej ciąglejej ciągle bezciągle bez py­taniagłupo­ta ma też pra­wo do swo­bodyma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jej ciągle bezjej ciągle bez py­taniagłupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania

Myślałam, że trochę swo­body w związku nas ura­tuje. Nie wie­działam, że ro­zumiemy swo­bodę inaczej... -Majka_Majdan
myśłam-że trochę-swo­body-w związku-nas-ura­tuje-nie wie­działam-że ro­zumiemy-swo­bodę-inaczej
Akt sek­sual­ny można za­liczyć do ty­pu reak­cji wybuchowych. -Antoni Kępiński
akt-sek­sual­ny-można-za­liczyć-do ty­pu-reak­cji-wybuchowych
Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia. -Simone de Beauvoir
Życiem-jed­nos­tki-nie rządzi-żad­ne-sek­sual­ne-przez­nacze­nie-na od­wrót-ero­tyzm-jed­nos­tki-wy­raża-jej-ogólną-pos­tawę
Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi. -Jerzy Drobnik
głupiec-świado­my-swo­jej-głupo­ty-nie jest zaw­sze-głupi
Mo­ja żona jest obiek­tem sek­sual­nym. Za każdym ra­zem, gdy proszę o seks, ma obiekcje. -Woody Allen
mo­ja-żona-jest obiek­tem-sek­sual­nym-za każdym-ra­zem-gdy-proszę-o seks- obiekcje