Ga­zety służą do roz­prasza­nia szkod­li­wych mgieł i dymów.


ga­zety-służą-do roz­prasza­nia-szkod­li­wych-mgieł-i dymów
thomas jeffersonga­zetysłużądo roz­prasza­niaszkod­li­wychmgiełi dymówga­zety służąsłużą do roz­prasza­niado roz­prasza­nia szkod­li­wychszkod­li­wych mgiełmgieł i dymówga­zety służą do roz­prasza­niasłużą do roz­prasza­nia szkod­li­wychdo roz­prasza­nia szkod­li­wych mgiełszkod­li­wych mgieł i dymówga­zety służą do roz­prasza­nia szkod­li­wychsłużą do roz­prasza­nia szkod­li­wych mgiełdo roz­prasza­nia szkod­li­wych mgieł i dymówga­zety służą do roz­prasza­nia szkod­li­wych mgiełsłużą do roz­prasza­nia szkod­li­wych mgieł i dymów

Gazety służą do rozpraszania szkodliwych mgieł i dymów.piękno roz­prasza słowa Światło roz­prasza mrok.Pos­taw przed sobą jeszcze większe wyz­wa­nia niż te, którym próbu­jesz spros­tać, a roz­wi­niesz zdol­ności ko­nie­czne do po­kona­nia praw­dzi­wych trudności.Ka­ry służą do od­strasza­nia tych, którzy nie chcą grzeszyć.