Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!


gamratka-nie-mająca-wszystkich-cech-gamratki-przypomina-kuchnię-bez-kucharza-obiad-bez-wódki-lampę-bez-oliwy-kluski-bez-sera
pietro aretinogamratkaniemającawszystkichcechgamratkiprzypominakuchniębezkucharzaobiadwódkilampęoliwykluskiseragamratka nienie mającamająca wszystkichwszystkich cechcech gamratkigamratki przypominaprzypomina kuchniękuchnię bezbez kucharzaobiad bezbez wódkilampę bezbez oliwykluski bezbez seragamratka nie mającanie mająca wszystkichmająca wszystkich cechwszystkich cech gamratkicech gamratki przypominagamratki przypomina kuchnięprzypomina kuchnię bezkuchnię bez kucharzaobiad bez wódkilampę bez oliwykluski bez seragamratka nie mająca wszystkichnie mająca wszystkich cechmająca wszystkich cech gamratkiwszystkich cech gamratki przypominacech gamratki przypomina kuchnięgamratki przypomina kuchnię bezprzypomina kuchnię bez kucharzagamratka nie mająca wszystkich cechnie mająca wszystkich cech gamratkimająca wszystkich cech gamratki przypominawszystkich cech gamratki przypomina kuchnięcech gamratki przypomina kuchnię bezgamratki przypomina kuchnię bez kucharza

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Życie bez radości - to lampka bez oliwy.Życie bez radości to lampka bez oliwy.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemI wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.