Garb szpe­ci człowieka, ale zdo­bi wielbłąda.


garb-szpe­-człowieka-ale-zdo­bi-wielbłąda
jan czarnygarbszpe­ciczłowiekaalezdo­biwielbłądagarb szpe­ciszpe­ci człowiekaale zdo­bizdo­bi wielbłądagarb szpe­ci człowiekaale zdo­bi wielbłąda

Garb szpeci człowieka, ale zdobi wielbłąda.Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.Garb stanowi idealną podstawę idei.Nie auto zdo­bi fa­ceta..ale je­go klejnoty.Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia.Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi.Nie Niem­cy, ale Pol­ska to nasza naj­większa zdo­bycz wojenna.