gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki 


gasnąca-gwiazda-na-firnamencie-w-drodze-do-kresu-jeszcze-rozbłysła-w-os­tatnim-akcie-swej-desperacji-nieświadoma-że-stała-ę-kluczem-do
zibby77gasnącagwiazdanafirnamenciedrodzedokresujeszczerozbłysłaos­tatnimakcieswejdesperacjinieświadomażestałasiękluczemko­lej­nejżyciamanifestacjidziałzamyśleniezbig­niewmałecki gasnąca gwiazdagwiazda nana firnamenciefirnamencie ww drodzedrodze dodo kresukresu jeszczejeszcze rozbłysłarozbłysła ww os­tatnimos­tatnim akcieakcie swejswej desperacjidesperacji nieświadomanieświadoma żeże stałastała sięsię kluczemkluczem dodo ko­lej­nejko­lej­nej życiażycia manifestacjimanifestacji ****** działzamyślenie ****** zbig­niewzbig­niew małecki gasnąca gwiazda nagwiazda na firnamenciena firnamencie wfirnamencie w drodzew drodze dodrodze do kresudo kresu jeszczekresu jeszcze rozbłysłajeszcze rozbłysła wrozbłysła w os­tatnimw os­tatnim akcieos­tatnim akcie swejakcie swej desperacjiswej desperacji nieświadomadesperacji nieświadoma żenieświadoma że stałaże stała sięstała się kluczemsię kluczem dokluczem do ko­lej­nejdo ko­lej­nej życiako­lej­nej życia manifestacjiżycia manifestacji ***manifestacji *** działzamyślenie *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

jes­teś wspomnieniem rzu­conym na powiew czasu jeszcze tu jesteś lecz już przenikasz na drugą stronę daremnie usiłujesz pochwy­cić się mi­janej rzeczywistości fa­le nieubłaganie pchają cię po­za wid­nokrąg zdarzeń *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki płynie melodia poloneza za­hacza o drzewa fa­luje łąką za­myśliła się leszczyna wie­rzba płacząca opuściła jeszcze niżej swo­je gałęzie po­wiało tęsknotą za zapachem naszych łąk i lasów są na wy­ciągnięcie ręki tak blisko a tak daleko *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki ten mo­ment już minął ko­lej­ny moment w przeszłości zginął ze­gar od­licza czas który pozostał gwiazd rozbłyski na niebie zostały śla­dy istnienia te­go co daw­no w pył się zamienia jak fil­mu starego ko­lej­ne klatki rozbłys­ki ludzi przeszłości znaki chci­wie połykam ko­lej­ny moment po nim po­zos­tał już tyl­ko kurz następne klatki fil­mu mojego lecą z szyb­kością światła gdy do mnie ta myśl dotarła ko­lej­ne pli­ki klatek powędro­wały w przeszłości zamęt *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki aspect ko­lej­ne­go wcielenia myśli w kon­kretną rzeczywistość to no­wy człowiek po­rusza la­winę myślenia wprowadzając następny ele­ment entropii zwiększający chaos istnienia pow­sta­je nowy ob­raz życia jed­ne­go człowieka od­bi­jające­go się od węzłów przeznaczenia *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki poznać to znaczy zobaczyć to co ukryte roztoczyć wrażli­wość swoją po­nad de­likat­ność intymności oswoić nieuf­ność dru­giej osoby dając w zamian pew­ność bezpieczeństwa i zrozumienie dys­krec­ji i zaufania *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki