Gdv się gtupi za mądrego, błazen za grzecznego, zły ma za cnotliwego - rzeczy nie masz nieznośniejszej.


gdv-ę-gtupi-za-mądrego-błazen-za-grzecznego-zły-za-cnotliwego-rzeczy-nie-masz-nieznośniejszej
andrzej maksymilian fredrogdvsięgtupizamądregobłazengrzecznegozłycnotliwegorzeczyniemasznieznośniejszejgdv sięsię gtupigtupi zaza mądregobłazen zaza grzecznegozły mama zaza cnotliwegocnotliwegorzeczyrzeczy nienie maszmasz nieznośniejszejgdv się gtupisię gtupi zagtupi za mądregobłazen za grzecznegozły ma zama za cnotliwegoza cnotliwegorzeczy nierzeczy nie masznie masz nieznośniejszejgdv się gtupi zasię gtupi za mądregozły ma za cnotliwegoma za cnotliwegorzeczy nie maszrzeczy nie masz nieznośniejszejgdv się gtupi za mądregozły ma za cnotliwegorzeczy nie masz nieznośniejszej

Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą.Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które nigdy się nie wydarzą.Podczas gdy sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz, szczęście oznacza, że potrafisz się cieszyć z rzeczy, które masz.Naj­częściej to brak po­kus ku­si człowieka do te­go, by uważać się za cnotliwego.Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia.Pachniesz mi tęsknotą Z od­ro­biną głupo­ty Cicho szep­czesz ważne rzeczy Mało ważne krzyczysz Bu­jasz się To tu, to tam Nie pil­nu­jesz Czy Ci ser­ce jeszcze bi­je Budzisz się Jest jak zaw­sze I wie­rzysz, że masz co masz Bo Ci świat to winien Obudzisz się I będziesz sam Bo światu nic nie dałeś I świat nic nie mu­si Ci dać Będziesz tęsknił.