Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab.


gdy ę-chce-osuszyć-bag­na-nie py­ ę-ab­so­lut­nie-o poz­wo­lenie-na­wet-naj­większych-żab
adolf nowaczyńskigdy sięchceosuszyćbag­nanie py­ta sięab­so­lut­nieo poz­wo­leniena­wetnaj­większychżabgdy się chcechce osuszyćosuszyć bag­nanie py­ta się ab­so­lut­nieab­so­lut­nie o poz­wo­lenieo poz­wo­lenie na­wetna­wet naj­większychnaj­większych żabgdy się chce osuszyćchce osuszyć bag­nanie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenieab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­weto poz­wo­lenie na­wet naj­większychna­wet naj­większych żabgdy się chce osuszyć bag­nanie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wetab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większycho poz­wo­lenie na­wet naj­większych żabnie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większychab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab

Dro­gi ka­mień nie przes­ta­je być sobą na­wet wte­dy, gdy spad­nie w błoto i zab­rudzi się. -Stefan Wyszyński
dro­gi-ka­mień-nie przes­­-być-sobą-na­wet-wte­dy-gdy-spad­nie-w błoto-i zab­rudzi-ę
Miłość byłaby piękną, szczytną i godną naj­większych ofiar, gdy­by nie przechodziła. -Alfred Aleksander Konar
miłość-byłaby-piękną-szczytną-i godną-naj­większych-ofiar-gdy­by-nie przechodziła
Miłość jest naj­silniej­szym nar­ko­tykiem. Na­wet gdy jej nie zas­ma­kowa­liśmy chce­my ją po­nad wszystko. -Nicole
miłość-jest naj­silniej­szym-nar­ko­tykiem-na­wet gdy-jej-nie zas­­kowa­liśmy-chce­my-ją po­nad-wszystko