Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj? 


gdy­byś-miał-już-nig­dy-nie zo­baczyć-jut­ra-co byś-zro­bił-dzisiaj 
nighthuntressgdy­byśmiałjużnig­dynie zo­baczyćjut­raco byśzro­biłdzisiaj gdy­byś miałmiał jużjuż nig­dynig­dy nie zo­baczyćnie zo­baczyć jut­raco byś zro­biłgdy­byś miał jużmiał już nig­dyjuż nig­dy nie zo­baczyćnig­dy nie zo­baczyć jut­ragdy­byś miał już nig­dymiał już nig­dy nie zo­baczyćjuż nig­dy nie zo­baczyć jut­ragdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyćmiał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra

Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.-Co byś zro­biła, gdy­byś go te­raz spotkała? -Za­pew­ne udu­siłabym go, a później poćwiar­to­wała na kawałeczki! -A tak naprawdę? -Ech... Rzu­ciłabym się na niego, jak głupia i op­lotła go ręka­mi tak moc­no, by już nig­dy nie odszedł...Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał.Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć.Gdy­by oka­zało się że za 24 godzi­ny um­rzesz, co byś zro­bił ? Z kim spędziłbyś te os­tatnie chwi­le ? Czy miałbyś z kim je spędzić ? Co byś zro­bił kiedy zaczęłabym ba­wić się Tobą jak zabawką?