Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal.


gdy­byś-nie od­szedł-nie poz­nałabym-dzi­siej­szej-miłoś-która-jest więc-właś­wa-ta-za którą ę-tęskni-czy-na którą ę
kszyszuniagdy­byśnie od­szedłnie poz­nałabymdzi­siej­szejmiłościktórajest więcwłaści­waza którą siętęskniczyna którą sięcze­kaprze­cieżkochałami kochamnadalgdy­byś nie od­szedłnie poz­nałabym dzi­siej­szejdzi­siej­szej miłościktóra jest więcjest więc właści­waza którą się tęskniczy tana którą się cze­kaprze­cież kochałamkochałam i kochamnie poz­nałabym dzi­siej­szej miłościktóra jest więc właści­waprze­cież kochałam i kocham

I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ? Teoria fan­tasty­ki, która mogłaby zde­finiować podział po­między tym, co praw­dzi­we, a tym, co zmyślo­ne, wniosłaby dużo do dzi­siej­szej kultury.Od duszy, która tęskni, bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­ko ta, która nie ma za czym tęsknić… Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma.