Gdy­byśmy ob­ra­biali ciągle złoto, znikłoby; jeśli mo­siądz, czas by go starł; jeśli­byśmy wzno­sili świąty­nie, roz­sy­pią się w gru­zy. Lecz jeśli pra­cuje­my nad nieśmier­telnym duchem, jeśli na­pawa­my go wyższy­mi za­sada­mi, słuszną obawą przed Bo­giem, ludzką god­nością i posza­nowa­niem jej, ry­jemy na tej tab­li­cy coś, cze­go czas nie może zma­zać, lecz co jaśnieć będzie co­raz świet­niej przez całą wieczność.


gdy­byśmy-ob­ra­biali-ągle-złoto-znikłoby-śli-mo­ądz-czas-by go starł-śli­byśmy-wzno­sili-świąty­nie-roz­sy­pią ę-w gru­zy
orison swett mardengdy­byśmyob­ra­bialiciąglezłotoznikłobyjeślimo­siądzczasby go starłjeśli­byśmywzno­siliświąty­nieroz­sy­pią sięw gru­zylecz jeślipra­cuje­mynadnieśmier­telnymduchemna­pawa­mygo wyższy­miza­sada­misłusznąobawąprzedbo­giemludzkągod­nościąi posza­nowa­niemjejry­jemyna tej tab­li­cycoścze­gonie możezma­zaćleczco jaśniećbędzieco­razświet­niejprzezcałąwiecznośćgdy­byśmy ob­ra­bialiob­ra­biali ciągleciągle złotojeśli mo­siądzczas by go starłjeśli­byśmy wzno­siliwzno­sili świąty­nieroz­sy­pią się w gru­zylecz jeśli pra­cuje­mypra­cuje­my nadnad nieśmier­telnymnieśmier­telnym duchemjeśli na­pawa­myna­pawa­my go wyższy­migo wyższy­mi za­sada­misłuszną obawąobawą przedprzed bo­giemludzką god­nościągod­nością i posza­nowa­niemi posza­nowa­niem jejry­jemy na tej tab­li­cyna tej tab­li­cy coścze­go czasczas nie możenie może zma­zaćlecz co jaśniećco jaśnieć będziebędzie co­razco­raz świet­niejświet­niej przezprzez całącałą wiecznośćgdy­byśmy ob­ra­biali ciągleob­ra­biali ciągle złotojeśli­byśmy wzno­sili świąty­nielecz jeśli pra­cuje­my nadpra­cuje­my nad nieśmier­telnymnad nieśmier­telnym duchemjeśli na­pawa­my go wyższy­mina­pawa­my go wyższy­mi za­sada­misłuszną obawą przedobawą przed bo­giemludzką god­nością i posza­nowa­niemgod­nością i posza­nowa­niem jejry­jemy na tej tab­li­cy coścze­go czas nie możeczas nie może zma­zaćlecz co jaśnieć będzieco jaśnieć będzie co­razbędzie co­raz świet­niejco­raz świet­niej przezświet­niej przez całąprzez całą wieczność

Jeśli tak ciężko pra­cuje­my, by za­robić pieniądze, dlacze­go mieli­byśmy jeszcze wy­silać się, żeby je zaoszczędzić? Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Czekać godzinę - to długo - jeśli miłość ma się tuż przed sobą. Czekać wieczność całą - to krótko - jeśli miłość jest w końcu nagrodą.A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz.Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życieBądź sobą i nie bój się porażki. Obawa przed porażką zwykle ją wywołuje. Zaufaj ludziom, którzy cię otaczają. A jeśli już raz się pomylisz, nigdy tej pomyłki nie powtórzysz.