Gdy­byśmy ob­ra­biali ciągle złoto, znikłoby; jeśli mo­siądz, czas by go starł; jeśli­byśmy wzno­sili świąty­nie, roz­sy­pią się w gru­zy. Lecz jeśli pra­cuje­my nad nieśmier­telnym duchem, jeśli na­pawa­my go wyższy­mi za­sada­mi, słuszną obawą przed Bo­giem, ludzką god­nością i posza­nowa­niem jej, ry­jemy na tej tab­li­cy coś, cze­go czas nie może zma­zać, lecz co jaśnieć będzie co­raz świet­niej przez całą wieczność.


gdy­byśmy-ob­ra­biali-ągle-złoto-znikłoby-śli-mo­ądz-czas-by go starł-śli­byśmy-wzno­sili-świąty­nie-roz­sy­pią ę-w gru­zy
orison swett mardengdy­byśmyob­ra­bialiciąglezłotoznikłobyjeślimo­siądzczasby go starłjeśli­byśmywzno­siliświąty­nieroz­sy­pią sięw gru­zylecz jeślipra­cuje­mynadnieśmier­telnymduchemna­pawa­mygo wyższy­miza­sada­misłusznąobawąprzedbo­giemludzkągod­nościąi posza­nowa­niemjejry­jemyna tej tab­li­cycoścze­gonie możezma­zaćleczco jaśniećbędzieco­razświet­niejprzezcałąwiecznośćgdy­byśmy ob­ra­bialiob­ra­biali ciągleciągle złotojeśli mo­siądzczas by go starłjeśli­byśmy wzno­siliwzno­sili świąty­nieroz­sy­pią się w gru­zylecz jeśli pra­cuje­mypra­cuje­my nadnad nieśmier­telnymnieśmier­telnym duchemjeśli na­pawa­myna­pawa­my go wyższy­migo wyższy­mi za­sada­misłuszną obawąobawą przedprzed bo­giemludzką god­nościągod­nością i posza­nowa­niemi posza­nowa­niem jejry­jemy na tej tab­li­cyna tej tab­li­cy coścze­go czasczas nie możenie może zma­zaćlecz co jaśniećco jaśnieć będziebędzie co­razco­raz świet­niejświet­niej przezprzez całącałą wiecznośćgdy­byśmy ob­ra­biali ciągleob­ra­biali ciągle złotojeśli­byśmy wzno­sili świąty­nielecz jeśli pra­cuje­my nadpra­cuje­my nad nieśmier­telnymnad nieśmier­telnym duchemjeśli na­pawa­my go wyższy­mina­pawa­my go wyższy­mi za­sada­misłuszną obawą przedobawą przed bo­giemludzką god­nością i posza­nowa­niemgod­nością i posza­nowa­niem jejry­jemy na tej tab­li­cy coścze­go czas nie możeczas nie może zma­zaćlecz co jaśnieć będzieco jaśnieć będzie co­razbędzie co­raz świet­niejco­raz świet­niej przezświet­niej przez całąprzez całą wieczność

Jeśli tak ciężko pra­cuje­my, by za­robić pieniądze, dlacze­go mieli­byśmy jeszcze wy­silać się, żeby je zaoszczędzić?  -Don Herold
jeśli-tak-ężko-pra­cuje­my-by za­robić-pieniądze-dlacze­go-mieli­byśmy-jeszcze-wy­silać-ę-żeby- zaoszczędzić 
Czekać godzinę - to długo - jeśli miłość ma się tuż przed sobą. Czekać wieczność całą - to krótko - jeśli miłość jest w końcu nagrodą. -Emily Dickinson
czekać-godzinę-to-długo-śli-miłość-ę-ż-przed-sobą-czekać-wieczność-całą-to-krótko-śli-miłość-jest-w-końcu-nagrodą
A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz. -carrieef
a śli-kiedyś-każdy-z nas-by ę-zgu­bił-poszu­kam-cię-lecz-ty też-szu­kać-mnie-musisz-to-nie będzie-łat­we-lecz-dasz-so­bie-radę
Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życie -Huan Ce
jeśli-dasz-człowiekowi-rybę-pożywi-ę-raz-jeśli-nauczysz-go-łowić-będzie-syty-przez-całe-życie
Bądź sobą i nie bój się porażki. Obawa przed porażką zwykle ją wywołuje. Zaufaj ludziom, którzy cię otaczają. A jeśli już raz się pomylisz, nigdy tej pomyłki nie powtórzysz. -Carlos Ghosn
bądź-sobą-i-nie-bój-ę-porażki-obawa-przed-porażką-zwykle-ją-wywołuje-zaufaj-ludziom-którzy-ę-otaczają-a-śli-już-raz-ę-pomylisz