Gdy­by życie było ra­jem, można by było obejść bez lęku i bólu.


gdy­by-życie-było-ra­jem-można-by było-obejść-bez-lęku-i bólu
antoni kępińskigdy­byżyciebyłora­jemmożnaby byłoobejśćbezlękui bólugdy­by życieżycie byłobyło ra­jemmożna by byłoby było obejśćobejść bezbez lękulęku i bólugdy­by życie byłożycie było ra­jemmożna by było obejśćby było obejść bezobejść bez lękubez lęku i bólugdy­by życie było ra­jemmożna by było obejść bezby było obejść bez lękuobejść bez lęku i bólumożna by było obejść bez lękuby było obejść bez lęku i bólu

Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było.Gdy­by można było spoj­rzeć na świat bez żad­nej ochro­ny, uczci­wie i od­ważnie - pękłyby nam serca.pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ...Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne.Tam gdzie po­wiet­rze zmienia barwę wszys­tkiego, życie przepływa, jak­by było szep­tem, jak gdy­by było tyl­ko szep­tem życia...Bo gdy w sza­re dni bra­kuje słów, war­to wrócić do dzieciństwa. Do tych chwil, które upływały bez­tros­ko, w których drob­ne rzeczy spra­wiały ol­brzy­mią ra­dość. Kiedy wszys­tko było znacznie pros­tsze, i kiedy spełnianie marzeń wy­dawało się być na wy­ciągnięcie ręki. Gdy skar­bem nie było to, ja­ka będzie two­ja przyszłość, a to, ja­ka będzie da­na chwila.