Gdy­by bo­gowie chcieli, żeby ludzie la­tali, da­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze.


gdy­by-bo­gowie-chcieli-żeby-ludzie-­tali-da­liby-wszys­tkim-bi­lety-lotnicze
p » terry pratchett » blask fantastycznygdy­bybo­gowiechcieliżebyludziela­talida­libywszys­tkimbi­letylotniczegdy­by bo­gowiebo­gowie chcieliżeby ludzieludzie la­talida­liby wszys­tkimwszys­tkim bi­letybi­lety lotniczegdy­by bo­gowie chcieliżeby ludzie la­talida­liby wszys­tkim bi­letywszys­tkim bi­lety lotniczeda­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze

Wszys­cy ludzie by­liby so­bie równi, gdy­by nie mieli potrzeb.Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe.Bo gdy­by ludzie chcieli zauważać wszys­tko, co dzieje się dookoła, nikt by nicze­go nie robił.Wszys­cy od cza­su do cza­su by­wa­my niemi­li. Wszys­cy ro­bi­my rzeczy, które bar­dzo chcieli­byśmy cofnąć. Te żale stają się częścią te­go. kim jes­teśmy, wraz ze wszys­tkim in­nym. Jeśli ktoś próbu­je to zmienić, to tak, jak­by chciał go­nić chmury.Ludzie, jeśli wyk­raczają po­za zwierzęce reak­cje oraz wy­pełnianie ok­reślo­nych fun­kcji, są dla reżimów to­tali­tar­nych zu­pełnie zbędni. To­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­go pa­nowa­nia nad ludźmi, ale do stworze­nia ta­kiego sys­te­mu, w którym ludzie będą zbędni.Bo­gowie wiedzą: śmierć jest nie­szczęściem, inaczej chętnie umiera­liby sami.