Gdy­by cier­pienie uszlachet­niało, byłoby cnotą je zadawać 


gdy­by-cier­pienie-uszlachet­niało-byłoby-cnotą- zadawać 
karol bunschgdy­bycier­pienieuszlachet­niałobyłobycnotąje zadawać gdy­by cier­pieniecier­pienie uszlachet­niałobyłoby cnotącnotą je zadawać gdy­by cier­pienie uszlachet­niałobyłoby cnotą je zadawać 

chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy.Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie...Bo­li mnie ta miłość, bo cier­pię z tęskno­ty. Ja jes­tem sa­mot­na i ty jes­teś sa­mot­ny. So­bie przez­nacze­ni, choć tak da­leko od siebie. I cier­pię ok­rutnie gdy nie widzę Ciebie. Lecz wiel­bię to cier­pienie, bo jest moją miłością. Jes­teś moim życiem i praw­dziwą wolnością.Cier­pli­wość i pra­ca jed­nych uszlachet­niają a dru­gich wzbogacają.Przyjąć dob­ro­wol­nie cier­pienie za dru­giego człowieka to coś więcej niż tyl­ko cier­pieć. Na taką de­cyzję mogą się zdo­być tyl­ko ludzie wewnętrznie wolni.Cier­pienie to praw­da aż do bólu.