Gdy­by drzwi per­cep­cji zos­tały oczyszczo­ne, wszys­tko wy­dawałoby się nam ta­kie ja­kie jest - nieskończone. If the doors of per­ception we­re clean­sed eve­rything would ap­pear to man as it is, in­fi­nite. (ang.) 


gdy­by-drzwi-per­cep­cji-zos­ły-oczyszczo­ne-wszys­tko-wy­dawałoby ę-nam-­kie-ja­kie-jest - nieskończone-if-the-doors
william blakegdy­bydrzwiper­cep­cjizos­tałyoczyszczo­newszys­tkowy­dawałoby sięnamta­kieja­kiejest  nieskończoneifthedoorsof per­ceptionwe­reclean­sedeve­rythingwouldap­pearto manas it isin­fi­niteang gdy­by drzwidrzwi per­cep­cjiper­cep­cji zos­tałyzos­tały oczyszczo­newszys­tko wy­dawałoby sięwy­dawałoby się namnam ta­kieta­kie ja­kieif thethe doorsdoors of per­ceptionof per­ception we­rewe­re clean­sedclean­sed eve­rythingeve­rything wouldwould ap­pearap­pear to manto man as it isgdy­by drzwi per­cep­cjidrzwi per­cep­cji zos­tałyper­cep­cji zos­tały oczyszczo­newszys­tko wy­dawałoby się namwy­dawałoby się nam ta­kienam ta­kie ja­kieif the doorsthe doors of per­ceptiondoors of per­ception we­reof per­ception we­re clean­sedwe­re clean­sed eve­rythingclean­sed eve­rything wouldeve­rything would ap­pearwould ap­pear to manap­pear to man as it is

Umiera­nie jest sztuką, tak jak wszys­tko in­ne. Ro­bię to wyjątko­wo dob­rze. Dying is an art, li­ke eve­rything el­se. I do it ex­ceptional­ly well. (ang.) Wszys­tko płynie, nic nie stoi w miejscu. Pan­ta rhei - Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. (gr.) Eve­rything flows, nothing stan­ds still. (ang.) Gdy­by nie było śmier­ci, życie nie wy­dawałoby się nam ta­kie piękne.Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ...Ro­bimy wszys­tko co możemy by od­bu­dować zaufa­nie które stra­ciliśmy. Są ra­ny i zdra­dy tak głębo­kie i tak trwałe że nie ma­my możli­wości nap­ra­wienia ich. Wte­dy nie po­zos­ta­je nam nic... tyl­ko czekać.Wiel­ki po­lityk, tak jak dob­ry do­zor­ca do­mu, wie, że czys­tkę trze­ba ro­bić codziennie. A great sta­tes­man, li­ke a good house­keeper, knows that cleaning has to be do­ne eve­ry mor­ning. (ang.)