Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne.


gdy­by-jaj­ko-miało-inną-formę-życie-ku­ry-byłoby-potworne
julian tuwimgdy­byjaj­komiałoinnąformężycieku­rybyłobypotwornegdy­by jaj­kojaj­ko miałomiało innąinną formężycie ku­ryku­ry byłobybyłoby potwornegdy­by jaj­ko miałojaj­ko miało innąmiało inną formężycie ku­ry byłobyku­ry byłoby potwornegdy­by jaj­ko miało innąjaj­ko miało inną formężycie ku­ry byłoby potwornegdy­by jaj­ko miało inną formę

Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne.Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne.Gdy­byśmy to­lero­wali u in­nych to, co to­leru­jemy u siebie, życie byłoby nie do wytrzymania.Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo.Ci niepisani mogą tchnąć życie w formę konkretyzacja Życie jest czymś wyjątkowym... Lecz gdy­by nie było życia nie byłoby cierpienia...